Home

Matice sousednosti

Matice sousednosti Definice NechťG = (V;E) jegrafsnvrcholyv 1;:::;v n.Potommatice sousednostigrafuG jen n maticeA G = (a ij)n i;j=1 definovanájako a ij = 1pokudfv i;v jg2E 0pokudfv i;v jg62E Příklad 0 B B B B @ 0 1 0 0 Matice sousednosti sjednocení disjunktních grafů nebo multigrafů je přímý součet jejich matic přilehlosti. Každý element v přímém součtu dvou vektorových prostorů matic může být reprezentován jako přímý součet dvou matic Matice sousednosti grafu G je čtvercová matice definovaná předpisem: Příklad. Obr. č. 2.19 - Příklad zápisu grafu pomocí matice sousednosti. Poznámka. Pro neorientované grafy platí, že jejich matice sousednosti jsou symetrické. Pokud je graf G úplný, obsahuje matice A G s výjimkou hlavní diagonály samé jedničky. Příklad Matice sousednosti a Graf (teorie grafů) · Vidět víc » Hrana (graf) a) neorientovaná hrana, b) přímá orientovaná hrana, c) a d) násobné hrany, e) a f) rovnoběžné hrany, g) orientovaná smyčka, h) neorientovaná smyčka, i) a j) násobné hrany se smyčkou Hrana je v teorii grafů uspořádaná nebo neuspořádaná dvojice. Matice odpovědností, někdy též matice přiřazení odpovědností, anglicky Responsibility Assignment Matrix (RAM) nebo Linear Responsibility Chart (LRC) je metoda používaná pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.. Jak funguje matice odpovědností

Matice sousednosti jak se vytvoří Ahoj, píšu program který má vytvořit matici sousednosti, problém je v tom že nevím co to matice sousednosti grafu je, mohl by mi někdo poradit, nebo odkázat na nějaký dobrý materiál Princip matice sousednosti je tedy podobný: řádky a sloupce odpovídají vrcholům, a v buňkách je jednička, pokud odpovídající vrcholy sousedí, a nula, pokud ne. No a to je celé. Navíc se můžeme domluvit na konvenci, že se nebudeme starat o označení vrcholů

Matice sousednosti grafu. Nechť u 1, u 2, , u n je jisté pořadí uzlů grafu G. Matici sousednosti definujeme předpisem , kde . Pro neorientovaný graf je matice M sousednosti uzlů definována předpisem a je symetrická: . Mají-li dva (orientované či neorientované) grafy tutéž matici sousednosti, pak jsou izomorfní Izomorfní grafy mají matice sousednosti, které se mohou lišit pouze pořadím řádků a sloupců. Z matice sousednosti, která je symetrická, nemusí být patrné, zda zobrazuje orientovaný graf s protismněrnými hranami, či neorientovaný graf Matice sousednosti. Matice sousednosti je matice , ve které je souřadnice daná řádkem m a sloupcem n jednotková právě tehdy když z uzlu m vede hrana do uzlu n, v opačném případě je nulová. Matice sousednosti je pro neorietované grafy symetrická podle diagonály Sb rka > Diskr tn matematika > Matice sousednosti graf Matice sousednosti graf (t ma se nemus u it ka d rok). Relaci si znázorníme pomocí matice sousednosti \(n\times n\) obsahující jedničky a nuly. Tato matice má \(n^2\) prvků. Počítáme-li včechny relace, můžeme těchto \(n^2\) prvků zvolit libovolně. U reflexivních relací jsou předepsané jedničky na diagonále, zbylých \(n^2-n\) prvků lze zvolit libovolně

Základy informatiky pro biology Teoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Matice sousednosti Matice sousednosti NG V = [ vij] celo číselná čtvercová matice řádu |U| vij = | ρρρρ-1( [u i, u j] ) | tedy po čet hran mezi ui a uj?Jaké vlastnosti má matice sousednosti? TI 4 / 1? Smy čky, rovnob ěžné hrany? V = VT Vr = [v ij (r)]po čet sled ů délky r mezi u i a uj A . AT = V + D, D = [ d ii], kde d ii = δ(ui) Reprezentace graf ů - odst. 4. Matice sousednosti - matice v * v, kde v je pořet vrcholů, a v ní jsou '1' tam, kde je hrana. Na diagonále jsou smyčky, případně ohonocení vrcholů. Pro neorientovaný hraf je matice symetrická. Graf může mít v*v-1 hran, podle očekávaného počtu se tedy rozhodneme, kterou možnost zvolíme Matice sousednosti - Další jazyky. Stránka Matice sousednosti je dostupná v 29 dalších jazycích. Návrat na stránku Matice sousednosti. Jazyky 11. Matice sousednosti V, neorientovaný graf Regulární symetrická matice V(kUk;kUk). Nezachycuje vztah uzlu˚ a hran. Pocet sledu˚ mezi 2 uzlyˇ hui;uki vik = ˆ 1fu i;ukg: Popisuje smycky v grafu: diagonální prvky.

Maticí sousednosti lze implementovat i ohodnocený graf. Pro ohodnocený graf je s xy = w (x, y), je-li (x, y) z množiny H (G) s xy je hodnota mimo hodnot možných ohodnocení (např. -1), jestliže (x, y) není z monožiny H (G Hodnost matice je dimenze prostoru generovaného řádky matice. Navíc je toto číslo rovno dimenzi prostoru sloupcového, tj. je rovno počtu bázových sloupců. Jinými slovy, toto číslo udává počet lineárně nezávislých vektorů prostoru generujícího řádky (dimenzi tohoto prostoru) a zároveň počtu lineárně nezávislých. This page was last edited on 18 June 2018, at 13:56. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Sčítání matic - Wikipedi

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu matice sousednosti.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru 2. Základní pojmy / Reprezentace grafu v počítači. Konkrétní reprezentace grafu se při práci na počítači často liší podle vlastností grafu. Například víme-li, že graf bude mít hodně vrcholů a relativně málo hran, může být matice zbytečné plýtvání pamětí a vyplatí se použít například seznam sousedů Kl´ıcovˇ a slova:´ matice sousednosti, Laplaceova matice, vlastn´ı ˇc´ısla grafu Abstract This bachelor thesis focuses mainly on the relationship between graphs and their adja-cency matrices, between graphs and their Laplacian matrices respectively. This work can be viewed as the sum of previously obtained results about eigenvalues Matice sousednosti udává: Vstupní a výstupní matice obsahují: Podmínka regularity: Test na 5. cvičení - strukturní úlohy Pojem předchůdci v souvislosti s úlohou o předchůdcích a následnících označuje Zpětnou vazbu nelze ošetři

Matematická reprezentace grafu « Základní pojmy « Teorie graf

 1. Reprezentace pomocí matice sousednosti. Pokud pro reprezentaci grafu použijeme matici sousednosti, bude situace velmi podobná jako u neorientovaných grafů. Musíme si ovšem u souřadnic prvku uvědomit, že první číslo znamená odkud a druhé kam hrana vede. Přestává totiž platit, že hodnota prvku na souřadnicích např
 2. MS EXCEL - MATICE (ÚVOD) Vektor: (1D) v = [1, 2, 3, 5, 8, 13] Matice: (2D) m = 2 Např.: matice sousednosti Např.: matice prodeje
 3. Matice sousednosti. Matice sousednosti je M⨉M matice CM, kde M je počet různých barev obrázku. V buňce [i, j] matice je počet přímo sousedících pixelů o bravě i a j. Operace nad obrazy. Filtry. Filtry jsou funkce, které počítají hodnotu pixelu z jeho okolí
 4. Graf pomocí Adjency Matrix (matice sousednosti) - co se děje v metodě Graph? Supersonic ~ Anonymní uživatel ~ 3 příspěvky. 20. 3. 2016 #1. 0. Zdravím, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, co se děje v konstruktoru Graph resp. v paměti po vykonání teech příkazů? Zkoušel jsem si to nakreslit, dívat se do proměných v debuggeru.
 5. Možnosti popisu grafu: Znaménkové matice, matice sousednosti, Laplaceovy matice, matice vzdáleností, matice incidence apod. Vlastnosti a využití těchto matic
 6. Matice sousednosti Matice sousednosti A, přiřazená molekulovému grafu G, je čtvercová symetrická matice, jejíž řádky a sloupce jsou označeny vrcholy z množiny V = {v1, v2, , vN}. Její prvky jsou definovány takto: aii = počet nevazebných elektronů na atomu, který odpovídá vrcholu vi aij = počet hran, tvořených vrcholy.
 7. matice sousednosti neorientovaného grafu bude vždy symetrická (u orientovaného grafu tomu tak být nemusí) Matice sousednosti v 4 v 2 v 3 v 1 v 1 v2 v3 v4 v1 0 1 0 0 v2 1 0 1 1 v3 0 1 0 0 v4 0 1 0 0. Matice incidence •tato reprezentace je vhodná pro automatické zpracování počítače

V teorii grafů a výpočetní techniky, An matice sousednosti je čtvercová matice používány reprezentovat konečný graf.Prvky matice uvedeno, zda dvojice vrcholů jsou přilehlé nebo není v grafu. Ve zvláštním případě konečné jednoduchého grafu je matice sousednosti je (0,1) -matrix nulami na diagonále. Pokud je graf neorientovaný je matice sousednosti je symetrická m·ºeme grafu p°i°adit matici sousednosti M °ádu n p°edpisem + = po£et hran vedoucích z vrcholu do vrcholu . Pro neorientoanév grafy de nujeme matici + p°edpisem = po£et hran spojující vrcholy a .oTznamená, ºe matice sousednosti neorientoanéhov grafu je vºdy symetricá:k Počet obsluhovaných vrcholů (bez zdroje) Počet existujících okružních jízd 5 120 10 3 628 800 15 1 307 674 368 000 20 2 432 902 008 176 640 000 25 1 551 120 043 330 985 984 000 000 30 50 K čemu jsou nám optimalizační metody? Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Matice sousednosti má v hlavní diagonále samé nuly. Po čet všech ireflexivních relací je X −X 2 2. symetrická ∀x, y∈X :[x, y]∈R ⇒[y, x]∈R R =R−1 S n ějakou šipkou obsahuje relace i šipku obrácenou. Matice sousednosti je symetrická podle hlavní diagonály. Po čet všech symetrických relací na X je 2 2 2 +X Matice sousednosti konstanty má jeden sloupec, tvo řený samými jedni čkami. Po čet všech konstant z X do Y je roven Y. Injekce: zobrazení f : X →Y, kde f je prosté zobrazení, tedy každé dva r ůzné prvky z X mají dva r ůzné obrazy. Platí f (X)=X. Matice sousednosti injekce má v každém sloupci nejvýše jednu jedni čku

Matice sousednosti - Uniepedi

 1. Obr. 5: Matice sousednosti pro graf 1.3 Incidenční matice Další způsob popisu grafu je pomocí incidenční matice. Z incidenční matice zjistíme, jaké vztahy mají vrcholy s přilehlými hranami. Opět zde vznikne stejná matice jako u matice sousednosti, tedy o rozměrech ×, kde n je počet vrcholů. Zde nebudeme zapisovat pouze
 2. Laplaceova matice vybraných tříd grafů Hoffmannová, Petra (Bakalářská práce, 2014 ) Počet neizomorfních grafů s daným počtem vrcholů a hran
 3. (matice sousednosti, matice incidence, výčet sousedů, dynamická reprezentace) Matice sousednosti ­ čtvercová matice UxU, u neorientovaného grafu souměrná podle hlavní diagonály. Hodnota 1 značí souseda, hodnota 0 nikoliv. Na diagonále jsou smyčky, multigraf se značí větším číslem
 4. seznamy sousednosti; matice sousednosti. Oba způsoby jsou použitelné pro orientované i neorientované grafy. Seznamy sousednosti. Pro každý vrchol grafu G = (V, H) je vytvořen seznam sousedů. Seznam sousedů pro vrchol u Î V obsahuje všechny vrcholy v, pro které je (u,v)ÎH. Sousedící vrcholy jsou obecně uloženy v seznamech v.
PPT - Statické systémy PowerPoint Presentation, free

Matice odpovědností - ManagementMania

 1. Matice sousednosti a počítání sledů jejím umocňováním. Vzdálenost v grafu (metrika). [K 4.1, 4.2] Operace s grafy: přidání a odebrání vrcholu/hrany, dělení hrany, kontrakce hrany. [K 4.7] video tabule; 23. 11. Kreslení grafů jedním tahem: věta o existenci uzavřeného eulerovského tahu. Odbočka k multigrafům
 2. Matice incidence. Jiným prostředkem, jak graf popsat maticí, je tak zvaná matice incidence uzlů a hran. Užívá se u grafů bez smyček. Konstrukce této matice vyžaduje stanovit jisté pořadí uzlů a hran. Má-li graf vrcholů a hran, je to obdélníková matice typu Řádky odpovídají vrcholům, sloupce hranám grafu
 3. Zakreslete graf podle t eto matice sousednosti: 1 2 3 4 5 6 7 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0
 4. Grafy - matice sousednosti • Nechť G = (V, E) je graf s n vrcholy • Označme vrcholy v 1, , v n (v nějakém libovolném pořadí) • Matice sousednosti grafu G je čtvercová matice definovaná předpisem n A G (a i, j) i, j 1 jinak pro v v E a i j i j 0 1 { , }, 2011 A4B33ALG-04 1
 5. Matice sousednosti - tabulka n×n, kde na souřadnicích [i,j] je jednička (nebo jiná hodnota, v případě ohodnoceného grafu), pokud z i do j vede hrana, a nula, pokud tam hrana není (u neorientovaných grafů je navíc matice symetrická - je jedno, jestli vezmeme [i,j] nebo [j,i]). Hodí se pro husté grafy, kde m~n 2
 6. Matice sousednosti grafů (2) Součet prvků matice sousednosti (L1) Diagonála třetí mocniny matice sousednosti. (L1) Stupně vrcholů (12) Graf s předepsaným skóre (L1) Stejné skóre (L1) Grafy se sudými stupni (L1) Regulární graf (L1) Konstrukce regulárních grafů (L2) Eulerovský graf a sjednocení kružnic (L1

Matematické Fórum / Matice sousednosti jak se ,,vytvoří,

prostý graf, multigraf, orientovaný a neorientovaný graf. Matice sousednosti, incidenŁní matice. Vstupní a výstupní stupeò vrcholu. Sled, drÆha, cesta, tah, cyklus, kru¾nice. Souvislost, slabÆ a silnÆ souvislost, komponenta. 1.1 Co jetì chybí symetrizace grafu podgraf, faktor 1.2 Co to jsou grafy graf, souvislý graf, klika, matice sousednosti, seznam sousednosti Abstract This Bachelor's thesis is about preparing of homeworks for the course Algorithms on graphs. Thesis contains five parts. The first task is to create graphs using adjacency matrix, next is to create a graph using the adjacency lists

Zapisování grafů - Základy informatiky pro střední škol

Reprezentace grafů - is

Jak reprezentovat grafy v paměti: matice sousednosti a seznam soused 1. Matice sousednosti = čtvercová matice velikosti N x N A[i, j ] = 0 / 1 právě když neexistuje / existuje hrana (i, j) neorientovaný graf -symetrická matice orientovaný graf -obecně není symetrická ohodnocený graf -A[i, j ] = ohodnocení hrany (i, j) matice vzdáleností (zvláštní pro ten účel vyčleněná hodnota potom. Matice sousednosti •Snadná reprezentace ohodnocení hran •Pro orientovaný graf je matice symetrická (lze ušetřit paměť) Všechny hrany ohodnoceny 1. Seznam a matice incidence •Na rozdíl od sousednosti vyjadřují vztah vrchol / hrana e1 e2 e3 e4 1 1 1 - 1 - - - - 1 - 1. Algoritmy a datové struktury I 6. cvičení čtvrtek 31. 3. 2016 9:00 Bylo probráno 1. Algoritmus průchod do šířky (BFS). 2. Různé reprezentace grafu v počítači - matice sousednosti, seznamy sousedů

1.3.1 Matice sousedn Matice sousednosti je velmi jednoduchá a intuitivní. V řádcích i ve sloupcích budou uzly. Číslo 1 na dané pozici v matici bude znamenat, že příslušné uzly spolu sousedí, jinak na této pozici bude číslo 0. neorientovaný graf bude 1.3.2 Matice incidenc Literatura Algoritmy a reprezentace grafů Prohledávání v grafech Nejkratší cesty Drsná matematika III — 8. přednáška Grafy a algoritmy: cesty a souvislost v grafec Matice sousednosti (anglicky adjacency matrix) Graf representujeme jako matici nul a jedniˇcek o rozm ˇerech n×n (tj. A ∈{0,1}n×n), kde plat´ı A ij = 1 iff G m´a hrany mezi vrcholy i a j. Varianty: •A ij je poˇcet hran mezi vrcholy i a j, •A ij je v´aha (cena/d ´elka) hrany, •A ij je ±1 podle orientace hrany. Některé jiné grafové databáze jsou od začátku navrženy pro distribuované nasazení. Například FlockDB Twitteru je distribuovaná grafová databáze, která ovšem funguje jako úložiště matice sousednosti grafu, a tedy nepodporuje efektivní procházení grafem, jež by vyžadovalo nějakou obdobu joinu z relačních databází

Počítačová chemie přednáška) Úvod přednáška)

Počítačová chemie (3. přednáška) Úvod (1. přednáška) Molekula Struktura molekuly (2., 3. a 4. přednáška) Geometrie molekuly (5. přednáška Matice sousednosti Usporn ´ ˇej ˇs´ı vyu zitˇ ´ı pam eti pro hustˇ e grafy z´ ´ısk ame ulo´ ˇzen ´ım grafu v matici sousednosti. Vrcholy grafu Gopˇet oznaˇc´ıme v. 1;v. 2;:::;v. n. Matice sousednosti A(G) je ˇctvercov ´a matice rˇadu´ n, ve kter´e je prvek a. ij = 1 prav´ ˇe kdyˇz jsou vrcholy v. i. a v. j. sousedn´ı matice sousednosti (viz obr. 5). Tato struktura umožní systematický a přehledný zápis a zjednoduší nám tak postup k vyřešení i u poměrně složitých zeber. Více se o zebrách můžete dozvědět v þlánku na portálu RVP publikovaném 29. 3. 2012 nazvaném O zebrách (viz doporuené publikace str. 73)

matice translation in Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies nejkratší cesty, kostry, matice sousednosti: 8: Úterý 19.12. 3. zápočtová písemka: Pátek 22.12. skóre grafu, centrum grafu, stromové isomorfizmy, eulerovské tahy: 9: Podmínky k zápočtu (podle SIS) Domaci ukoly celkem 100 bodu, nutno ziskat aspopn 70. Budou 3 pisemky, kazda 100 bodu, nutno ziskat celkove aspon 210 bodu #!/usr/bin/env python3 # 28-Z2-3 Byli jsme tři # Jenda Hadrava # Asymptotická časová složitost: O(N * K) N, K = map(int, input().split()) P = [[] for i in range(N)] # Pole (prázdných) seznamů sousedů # Načtení známých přátelství for i in range(K): a, b = map(int, input().split()) P[a].append(b) P[b].append(a) trojuhelniku = 0 radek_matice_sousednosti = [0] * N # N prvkové pole.

Reprezentace grafů - University information system MENDEL

Matice sousednosti m Ì : ) ; orientovaného grafu ) s J vrcholy Q 5, 6 á je čtvercová matice J H J s prvky = Ü. Matice sousednosti neorientovan eho grafu je symetrick a. Variace na toto t ema - matice d elek hran, matice cen hran. Alena Gollov a Teorie graf u 10/28. Grafov e algoritmy Eulerovsk e grafy Korektnost algoritmu Slo zitost algoritmu Representace grafu Neorientovan e grafy Tvrze

Graf - Algoritmy.ne

Matice sousednosti. Grafy - Úvod - Reprezentace grafu • Využívá pole sousednosti, akorát vrcholy nejsou uloženy ve statickém poli, ale v dyn. struktuře (spojový seznam) •=> M ůžeme měnit počet hran i vrcholů. 5. cvi cen 1. Nakreslete graf, jeho z (a) matice sousednosti je 0 B B @ 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 C C A; (b) matice incidence je 0 B B @ 1 1 0 1 0 1 0 1

Definice. matice sousednosti G = ({v1, , vn}, E) AG = (Aij)i,j=1 n, kde a ij = ({vi,vj}∈E) ? 1 : 0 (závisí na očíslování vrcholů) Definice. stupeň vrcholu x v G: degG(x) = počet hran obsahujících x = počet sousedů x = součet příslušného řádku (sloupce) AG #7: 06/11/24 Skóre grafu Věta. Princip sudosti:! G = (V,E) :! v! V deg G(v) = 2|E Tento algoritmus není možné ukázat pomocí grafů jako předchozí algoritmy. Místo toho použijeme matici vzdáleností = matice sousednosti, kde je 0 a 1 pro označení sousednosti mezi městy. Porovnání algoritmů. Nyní přichází ta nejdůležitější část. Jaký algoritmus kdy použít? K tomu slouží následující tabulka tak, že v matici sousednosti A 2 grafu prvek matice při existenci hrany položíme . 2.2.3 Cyklické a acyklické grafy Podle definice je graf cyklický v případě, že jeho součástí je podgraf, který tvoří kružnici. Kružnice se může vyskytovat jak v orientovaných, tak i neorientovaných grafech tab┻ ぬど Matice sousednosti nově navrhovaného systému dopravy..... 77 tab┻ ぬな Matice zatí:ení vrcholů nového systému přepravy.. 78 tab┻ ぬに Porovnání analyzovaného a nově navrhnutého systému z hlediska zatí:ení vrchol

Sb rka loh - Matice sousednosti gra

Grafové algoritmy Programovací technik Potom matice sousednosti grafu G je čtvercová matice AG = ( ) ij , 1 n a ij definovaná předpisem aij= 1 pro {vi,vj} E aij= 0 pro {vi,vj} E. Vidíme, že matice sousednosti je vždy symetrická čtvercová matice, která má prvky 0 a 1, na hlavní diagonále pouze 0. Je zřejmé, že matice sousednosti závisí n Matice sousednosti je sice relativně paměťově náročná, zvláště u větších obrázků s velkým počtem indexů, oproti tomu je však proti jiným strukturám (seznam sousednosti) velmi snadno a přímočaře implementovatelná. 3.Popis implementace Program je rozdělen do celkem čtyř částí. ccl.c obsahuje kontrolu vstupníc

Sestavena varianční a korelační matice a matice sousednosti U všech modelů nalezena podmíněná závislost časových řad AE - Kp Akutní infarkt myokardu (I21) nalezena podmíněná závislost na slunečním rádiovém toku F10,7 Závislost počtů zemřelých podle příčin na sluneční aktivit S rozptylová matice [-] sij koeficient přenosu z brány j do brány i [-] t čas [s] T přenosová funkce [-] U napětí [V] Y admitance [S] Z impedance [Ω] Γ koeficient odrazu [-] ρ0 objemová hustota náboje [A ⋅m-2] Φ magnetický tok [W b] Ψ elektrický indukční tok [C] ω úhlový kmitočet [rad ⋅s-1 POUŽITÍ MATICE SOUSEDNOSTI PŘI PODMÍNKOVÉM VYROVNÁNÍ NIVELAČNÍ SÍTĚ Abstract The main part of this article is devoted to a modified method for calculating levelling nets based on nullifying conditional equations. This modified method consists in ordering the measured data in the so-calle Tento článek popisuje hledání minimální kostry grafu pomocí vážené matice sousednosti. Popisuje váženou matici sousednosti jako návrh nového nástroje a ukazuje, jak ji lze použít pro hledání minimální kostry grafu. Tím se vytváří nový postup pro hledání minimální kostry grafu, který tak doplňuje už dříve.

Počet relací — Sbírka matematických úlo

 1. Identifikace navigační struktury webové prezentace na základě topologie odkazů Filip Volavka, Vojtěch Svátek Katedra informačního a znalostního inženýrství, Vysoká škola ekonomická v Praze
 2. Matice sousednosti. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 105) Skóre grafu. Princip sudosti. Věta o skóre grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 113-114) Násobné hrany a smyčky. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 120-121) Stromy a jejich základní vlastnosti, kostra grafu. [editovat | editovat zdroj
 3. Základní pojmy teorie grafů: graf, izomorfizmus, souvislost, matice sousednosti. Stromy a kostry. Toky v sítích. Eulerovy cykly, Hamiltonovy kružnice. Párování v grafech. Vrcholová a hranová barevnost. Planární grafy. Extremální úlohy na grafech. Spektrum matice sousednosti. Literatur
 4. Vytvo ren matice sousednosti Zvol me hranici (z avis na riziku, kter e je investor ochoten p rijmout) P revedeme matici P na matici A G pomoc t echto pravidel: 1 Prvky na diagon ale nahrad me nulami 2 Prvky, kter e jsou men s ne z nahrad me nulami 3 Prvky, kter e jsou v et s ne z nahrad me jedni ckam
 5. Vyberte si jednu z probíraných reprezentací grafu (např. pomocí matice sousednosti) a implementujte pro ni metody deklarované v Graf.h. V souboru Graf.h najdete i popis, co by jednotlivé metody měly dělat. Dijkstrův algoritmus pro hledání nejkratší cesty v (hranově ohodnoceném orientovaném) grafu. (0,75 bodu

Matematická biologie učebnice: Matice sousednosti

je tato matice evidentně latinským čtvercem. Příklad: Obarvení hran v Kn,n n barvami vıak určuje n růz-ných œplných pÆrovÆní (barva = pÆrovÆní). Počet těchto œplných pÆrovÆní v Kn,n vıak lze určit algebraicky; udÆvÆ ho permanent matice sousednosti. Odtud celkem plyn Matice sousednosti, počty sledů. Ohodnocené grafy, vzdálenost v grafech, w-distanční matice 12. týden Aplikační úlohy: vzdálenost a minimální cesta - Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, kritická cesta 13. týden Rezerva, typové příklady, příprava zkoušk Teorie grafů; minimální kostra grafu; vážená matice sousednosti; Primův algoritmus Klíčová slova anglicky graph theory; minimum spanning tree; weighted adjacency matrix; Prim´s algorith Incidenční matice a matice sousednosti. Cesty a cykly. Důležité třídy grafů. Souvislé a nesouvislé grafy. Kompletní grafy, bipartitní a multi-partitní grafy. Stromy, kostra grafu. Vrcholová a hranová souvislost grafů. Mosty a artikulace, oddělující množiny (řezy). Vrcholová souvislost, hranová souvislost, bloky

Graf

Grafové algoritmy (cesta - Dijkstra, Floyd-Warshal, kostra

 1. Použití matice sousednosti při podmínkovém vyrovnání nivelační sítě . By Michal Mudra. Get PDF (365 KB) Abstract. The main part of this article is devoted to a modified method for calculating levelling nets based on nullifying conditional equations. This modified method consists in ordering the measured data in the so-called.
 2. Matice sousednosti neorientovaného grafu je vždy syme-trická, tj. čtvercová matice, která se po provedení operace transponování.
 3. Na tomto ě bych chě ř poěovat vedoucímu prÆce Mgr. Petru čkovi, za poskytnutØ informace, řomínky, dopč a ř za velmi ř ř ř tvorbě bakřØ prÆce
Matematická reprezentace grafu « Základní pojmy « Teorie grafůPPT - Graf nepřímé úměrnosti PowerPoint Presentation - ID

2. Matice sousednosti mu˚ze bˇ yt v´ yhodn´ ejˇ ˇs´ı pro hust e grafy, tj. ty, kde´ m je skoro n2 nebo kdyˇz pot ˇrebujeme rychle rozhodnout, zda graf obsahuje hranu spojuj ´ıc´ı dva dan e uzly.´ Seznam sousedu˚ Seznam sousedu grafu˚ G = (V, E) sestav´ a z´ pole Adj[1. . . n] maj´ıc ´ı n seznamu, jeden pro ka˚ zdˇ y. Explicitn : Matice sousednosti (a vah) Explicitn : Seznam n asledn k u Implicitn : Funkce pro enumeraci n asledn k u IB109 N avrh a implementace paraleln ch syst em u: Parelelizace grafov ych algoritm u str. 3/3 matice sousednosti má UZLY a UZLY v X i Y. tohle to má nahoře HRANY a vlevo UZLY. matice dosažitelnosti. je jenom dole pod diagonálou. johooo, pokud do toho čísla existuje sled, tak 1! jinak nula. takže když nevede nic do 7, tak bude mít celý prázdný řádek. strom. souvislý graf

 • Mary kay na vrasky.
 • Výroba párty stanů.
 • Dobré obaly.
 • Zpetny morsky proud.
 • Objektiv na akty.
 • Fixace vykloubeného ramene.
 • Největší větrná elektrárna v evropě.
 • Rozkládací postel ikea.
 • Apatura iris.
 • Desenský štěně.
 • Astra 23 5 transponder skylink.
 • Marcus gunnarsen osobnosti.
 • Mbank platba kartou v usa.
 • Samoopalovací nástřik brno.
 • Ztracené bednění 10.
 • Krokodýlí zoo protivín.
 • Dražba truhlářských strojů.
 • Fixace vykloubeného ramene.
 • Snapback vs flexfit.
 • Siven recept.
 • Sofia csfd.
 • Statnice jak dlouho mluvit.
 • Ddr3 4gb bazar.
 • Natálie kotková.
 • Diagnoza distorsio.
 • El salvador káva.
 • Hark 44 gt.
 • Co dělat když je štěně agresivní.
 • Peter mayhew csfd.
 • Ořechy fitness.
 • Sob na prodej.
 • Bezlepková dieta pro zdravého člověka.
 • Into the wild online cz.
 • Excel číslování stránek od určité strany.
 • Kraftový papír do tiskárny.
 • Utc company.
 • Sadba hub houbové substráty.
 • Výroba dřevěného knotu.
 • Columbia outlet.
 • Meningitida nakažlivost.
 • Rc jety.