Home

Interpretace textu

Interpretace - Wikisofi

 1. Interpretace je součástí každé jednotlivé recepce textu.Tedy při čtení každého textu probíhá buď častější čtenářská interpretace, nebo méně často odborná interpretace. V oblasti literární vědy se často tyto dva termíny zaměňují a termín interpretace je používán pro oba tyto procesy
 2. Interpretace textu 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI TÉMA 8 Interpretace textu Po nastudování byste měli: »» »» »» »» umět efektivně číst odborné texty, přistupovat k odbornému textu kriticky a interaktivně, umět určit klíčové pojmy v odborném textu, schopni identifikovat klíčové myšlenky odborného textu
 3. Jazyková stránka. S pozorováním a popisem struktury a jazyka tohoto textu, jež musí předcházet interpretaci smyslu díla (v tomto pořadí také RVP ZV uvádí úkony, jež žák provádí; všimněme si, že smysl vyplývající z interpretace, následující po popisu, se nekryje s prvotní předinterpretační reprodukcí), začneme od titulu textu
 4. Nejdále od interpretace má formalistická literární věda, která nehledí na obsah, ale zabývá se pouze stylistickou kvalitou textu. Nejznámější odpůrkyní vůbec byla Američanka Susan Sontagová. Vydala knihu Proti interpretaci . Proti zpochybněné nové kritice se staví i strukturalisté v čele s Francouzem Rolandem Barthesem

Hausenblas, K. Interpretace textu a její druhy v současné komunikaci. SlavPrag 32, 1988, 13-24. Hausenblas, K. Interpretace textu a její druhy v současné komunikaci. In Mareš, P. & A. Macurová (eds.), Od tvaru k smyslu textu - stylistické reflexe a interpretace, 1996, 34-40 U interpretace se často nerozlišuje, zda jde o výklad strukturovanosti textu nebo o výklad smyslu textu, který nemůže být ovšem zcela zbaven rysů subjektivnosti, už proto, že interpretace je vždy více nebo méně spojena též s hodnocením (o tom viz v závěru článku) Interpretace (z lat. interpretari - vykládat, tlumočit, překládat, posuzovat) je slovo s poměrně širokým významem, který se v jednotlivých oborech lidské činnosti může lišit. Obecně znamená výklad (resp. porozumění a chápání) nějakého textu, myšlenky či jevu, avšak například v hudbě či logice se používá v pozměněném významu Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato dovednost žádá. Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale jistě neuškodí znát několik fíglů jak na to Článek popisuje možnost práce s textem v hodinách českého jazyka a literatury. Studenti pracují s textem ve skupinách. Práce je vhodná jako opakování, rozšiřující činnost při výuce látky 3. fáze národního obrození i jako motivace k výuce teorie literatury

Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích studentů. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova Úvod do kognitivní psychologie, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Úvod do sociální psychologie, mentální černý filtr, tractatio (lat.), argumentační faul, teleologický aspekt, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, poznávací a.

Pavel sáhl po její ruce a řekl: Pojď, tady nemůžeme zůstat.) např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma. různé způsoby čtení a interpretace textu Interpretace textů. YBF1015ZI. Univerzita Karlova v Praze . Uspořádání učiva a interpretace textu. Didaktika literatury KČJL PdF UP Interpretace textů: Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny.Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích studentů, kteří u maturity odříkávali. a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu vzdělávání na daném typu střední školy. 1 Interpretace textu bývá někdy nahrazována velmi podrobnou evidencí konkrétních jazykových prostředků. Jakkoli je tento přesný a podrobný výčet užitečný a nepostradatelný, od. Jak těsně jsou spolu text a interpretace propleteny, je zcela patrné na tom, že ani tradovaný text není vždy pro interpretaci daností. Často je to právě interpretace, co vede ke kritickému zrekonstruování textu. Kdo si ujasní tento vnitřní vztah interpretace a textu, metodicky získává

Interpretace textu - SlideShar

Umění interpretace je založeno na tom, že význam je skryt v textu samém. Iser se ovšem ptá, zda je určitá interpretace brána jako jedna stěžejní, jestli je vůbec nutná a zda nestačí jakožto způsob interpretace pouze čtenářský zážitek Studenti si osvojí základy interpretace textu (hermeneutiky), symbolické, sémiotické, obsahové a rétorické analýzy; základy kritické diskursivní analýzy a sociologicko-literární kritiky Požadavky na studenta: Schopnost číst odborné textu v českém a anglickém jazyce. Metody vyučování: Přednáška s aktivizací Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > I > Interpretace textů

INTERPRETACE TEXTŮ OBSAH Kapitola 1 Nahlíženo teorií komunikace zabýváme se programováním textu a tím, jak je vnímán adresátem. Z hlediska textové lingvistiky se zabýváme textovou sémantikou, textovou pragmatikou, textovou syntaxí a textovou fonetikou. Postihujeme, kterak jazyk jako systém znaků vytváří umělecké. interpretace právního textu Účelem výkladu právního předpisu je poznání významu, smyslu a účelu právní normy (ratio legis aplikované na konkrétní právní případ). Praktickým smyslem snaha o sjednocování interpretačních postupů Výsledkem je interpretační ak 1. Může být spisovatel uměleckého textu nestranný vůči zobrazované skutečnosti? 2. Pomocí čeho můžeme v literárním díle dešifrovat význam? OTÁZKY KE KAPITOLE ČÍSLO 9: 1. Zamyslete se nad estetickým ozvláštněním uměleckého textu z hlediska jeho recepce. 2 Interpretace textu - Karel Hynek Mácha: Máj Vložil: admin Dub - 9 - 2016 6 komentářů Když se nás někdo zeptá, jakými verši začíná Máchův (1810-1836) Máj (1836) - nejvýznamnější dílo českého romantismu - bez váhání odpovíme Byl pozdní veče Vojta v přednesu druhého textu sice nebyl tak svébytným recitátorem, přesto jeho přednes byl výrazný, nepostrádal vnitřní energii, zaujetí a potěšení z humorného textu a jeho interpretace, jakož i vybavenost vnější i vnitřní technikou, přirozenost, kultivovaný projev, adresnost, kontakt a sdělení

Interpretace básnického textu - RV

Vedle procesu interpretace zahrnuje proces tzv. exegézy, jež se snaží shromáždit veškeré dostupné historické údaje vztahující se ke konkrétnímu zkoumanému textu. Rozvoj hermeneutiky jako pomocné nauky o výkladu, porozumění a teorii interpretace lze datovat již do druhé poloviny 17. století Hermeneutická interpretace. Hermeneutická interpretace umožňuje hlubinné porozumění významu v textu. Proces h. interpretace má podobu hermeneutického kruhu. Jedná se o extrémně časově náročný přístup a vyžaduje plné zaměření výzkumníka na jediný text. Interpretace začíná odhadem toho, o čem je text jako celek

Interpretace textu a všech je možná bez jasné definice lexikálního významu každého jednotlivého slova. Vše záleží na tom, jak hluboké porozumění textu je nezbytné. Například dobře známá fráze Scherby, lingvisty, Kudlataya curl, shteka kudlanula bokrara a kudlachit bokrenka Osnova rozboru neuměleckého textu: 1. porozumění textu, charakteristika komunikační situace: - souvislost mezi výňatky (existuje-li) - hlavní myšlenka textu- podstatné a nepodstatné informace - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakt

Literární interpretace - Wikipedi

Studijní materiál Jak rozebrat neumělecký text už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Neumělecký text, Ostatní, Rozbory textu. Nenech ho čekat dlouho :-) TEXTU analýza neuměleckého textu I. þást • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. ást • funkční styl • slohový postu Ve výběru ze čtyř možností se hledá správná odpověď - například věta, která věta obsahuje chybu, nebo správná interpretace krátkého textu. Vždy se náhodně vybere pět zadání z celkového množství, cvičení se tedy neopakuje

INTERPRETACE TEXTU Nový encyklopedický slovník češtin

textu a postavám vprůběhu dějin přisuzovány, a zaměřuje se na základní myšlenky díla. Ve čtvrté kapitole vysvětlujeme, co je to interpretace, poukazujeme na její nezastupitelnou roli ve vzdělávání (a to opět nejen ve výuce českého jazyka Stylistická interpretace uměleckého textu Barokní styl . Abstract This work addresses the interpretation of literary text, concentrating on. Interpretace textu ve vyu čovací hodin ě m ůže významn ě posílit komunikaci mezi u čitelem a žákem. P ři rozboru se žáci musí za pomoci u čitele v textu nau čit dob ře orientovat, dále se snaží postihnout smysl textu, vysv ětlují d ůvody a d ůsledky výklad - najít v textu pasáže, které nesou základní informace - najít v textu pasáže/slova, která by bylo možné vypustit např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma různé způsoby čtení a interpretace textu ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Funkční styly (jsou i hraniční texty) a některé slohové útvary (mnohé texty nepatří k žádnému z nich) 1. umělecký (např. román, sonet, tragédie, esej) 2. publicistický (např. zpráva, článek, interview, reportáž, fejeton, recenze, cestopis, úvodník, komentář

Naše řeč - Recepce textu, jeho analýza a interpretace

ČtenÍ a interpretace teoretickÉho textu Každý student si p řečte, interpretuje a v rámci seminá ře p ředstaví ostatním student ům t ři texty z teorie urbanismu - na každém seminá ři jeden text Varianta A - interpretace odborného textu 1. Úloha Přečtěte si následující úryvek z odborného textu a odpovězte na otázky uvedené pod ním. Inscenování a vlastní já Obecná představa, že před ostatními prezentujeme vlastní já, je sotva nová; v závěru bychom al

Interpretace textu - Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vložil: admin Kvě - 19 - 2019 0 Komentářů Můžeme-li Kateřinu Horovitzovou číst na pozadí postavy Salome nebo ještě spíše, jak autor v dalším textu naznačuje, biblické Judith, můžeme postavu Bedřicha Brenskeho vnímat na pozadí ďábelského. 1Viz Lederbuchová, L.: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. ZČU - Pedagogická fakulta, 1995, s. 5. 9 Literární výchova má na školách své specifické místo. Tato specifičnost je dán Logická interpretace práva pracuje jak s obecnou logikou, tak i se specifickými postupy uvažování, které si právní věda vytvořila, a které byly taky do značné míry utvářeny právní praxí. Snažíme se tedy empiricky vnímat právní texty a hledat v nich souvislosti, analogie i kontrasty. Argumenty logického výkladu práv Interpretace textu 390 produktů. Interpretace textů: Literatura pro střední školy . Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyloži.. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. 117 s. ISBN 978-80-7368-729-8. Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. 82 s. Ladění. ISBN 978-80-903707-3-9

Různé způsoby čtení a interpretace textu. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 540 Kč. Ukázka interpretace textů: Platón - Podobenství o slunci a Aristoteles: Etika Níkomachova. Ohodnoceno za 2 Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo + objednávka daného díla pro knihovnu, dílo + encyklopedické heslo o autorovi apod.

Hodnoceni a interpretace odborneho textu

Zatřetí, jak naznačil kolega PR, interpretace textu je pro většinu dnešních středoškoláků dostupná na úplně jiné úrovni, než jako zde představujete. U mnohých jde o prostou orientaci v textu, porozumění obsahu Na okraj interpretace textu. Alena Macurová [Články] Заметки к интерпретации текста / Some remarks on the interpretation of text. Jen málo lingvostylistických problémů je v poslední době tak aktuální jako problém příjmu a interpretace textu Jiné textové interpretace. dojem z provedení mne utvrdil v pocitu získaném už při čtení textu, totiž že text je pro takovýto sbor vhodný a praktické provedení je velmi roztomilé (pěkné). 13.4.2011 Popularita Halelůjáování v Česku se šíří jako mor. Nalezl jsem další 3 různé nahrávky (texty) v češtině Volnost interpretace kanonického textu souvisí tedy nejen s tolerancí společenství, které ho užívá, ale také s odpovědností k tradičnímu výkladu a se snahou [21]o uchopení pravého smyslu. Kanonické texty biblické patří jistě k nejčastěji citovaným textům vůbec, mnohá místa zvláště Nového zákona bývají.

Interpretace Termín interpretace ozna čuje výklad smyslu n ějakého textu. P ůvodn ě se jednalo o literárn ěvědní disciplínu, jejímž východiskem byl literární text a cílem co nejadekvátn ější pochopení a výklad slovesného um ěleckého díla. Předm ětem interpreta ční činnosti vša ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Příklady úloh z okruhu Porozumění textu: Vyzkoušej si, jak bys dopadl/a u otázek týkajících se porozumění textu. Pokud si s řešením nevíš rady, mrkni na přiložené video, ve kterém ti Filip podrobně vysvětlí, jak nalézt správné odpovědi a jak přemýšlet nad podobným typem úloh Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout definitivní a správné řešení, které by se student měl ke zkoušce naučit, ale spíše ukázat, jak je text udělán a jak může být čten. Při rozboru neuměleckých textů byl důraz kladen na rozbor stylistický, v některých případech také na jejich. Tato práce se zabývá možnostmi interpretace textu˚ právních predpisˇ u˚ au-tentických ve více než jednom jazyce a pokouší se o analýzu prístˇ upu˚ pou-žitelných priˇ rešeníˇ rozporu˚ mezi jednotlivými jazykovými verzemi. Práce je rozdelenaˇ na petˇ kapitol. První kapitolou je úvod do problema-tiky interpretace textu TITLE Stylistic Interpretation of the Literaty Text (J. Deml) ANNOTATION The objective of this work is the stylistic interpretation of Jakub Deml's literary text Zapomenuté sv ětlo (The Forgotten Light). It follows the structure of this piece, its thematic composition and linguistic composition

Rozmarné léto - jazykové prostředky - YouTube

Interpretace - Wikipedi

Publikace je sestavena z patnácti kapitol, každou kapitolku tvoří ukázka uměleckého a neuměleckého textu a jejich následná interpretace, která se především soustředí na text ukázek. Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout. Předmět Didaktická interpretace liter. textu (KČJ / DINT) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KČJ / DINT - Didaktická interpretace liter. textu, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Rozbor textu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje Literatura II.: Výbor textů, interpretace, literární teorie. Eshop Burzy učebnic. Rok vydání: neuveden ISBN: 978807183251

skenování0138

Interpretace textu Erbenova Vodníka - RV

Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po.. najít v textu pasáže, které nesou základní informace; najít v textu pasáže/slova, která by bylo možné vypustit; např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma; různé způsoby čtení a interpretace textu. zodpovědět otázku, zda je text jednoznačný, nebo připouští více výklad INTERPRETACE textu • Antika • Středověk • Umělecký versus odborný text 33. Interpretace odborného textu • Cílená činnost (konkrétní účel) • Na začátku člověk se svým intelektuálním vybavením a nový text • Na konci je člověk určitým způsobem bohatší, schopný s novým pohledem přistoupit k dalším.

Interpretace textů KNIHCENTRUM

Hausenblas, K. Interpretace textu a její druhy ve společenské komunikaci. SlavPrag 32, 1988, 13-24. Hoffmannová, J. Typy a vzájemné vztahy interpretačních činností produktora a recipienta v komunikačních procesech. SaS 49, 1988, 134-139 Všechny informace o produktu Kniha Literatura IV. Výklad -- Výklad textů, interpretace, literární teorie - B. Hoffmann, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Literatura IV. Výklad -- Výklad textů, interpretace, literární teorie - B. Hoffmann interpretace textu štítek, 16 knih. Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevroých literaturách 1998, E. Auerbach. Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evroých literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v.

interpretace - ABZ.cz: slovník cizích slo

Popis: V tomto příspěvku se nebudu zabývat nesmyslností předpokladu, že interpretace může měnit text. Spíše přístupem opačným, dle kterého je zcela přirozené, že se interpretace dotýká - a s určitou nadsázkou řekněme, že fyzicky - interpretovaného textu a disponuje s ním Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout definitivní a správné řešení, které by se student měl ke zkoušce naučit, ale spíše ukázat, jak je text udělán a jak může být čten. Při rozboru neuměleckých textů byl důraz kladen na rozbor stylistický, v některých případech také na jejich srovnání s. Přednášení, čtení, interpretace textu aneb Proč si herci tak dobře pamatují množství textů Luboš Pavel. Luboš Pavel: Vystudoval autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, kde se naučil praktickým věcem důležitým pro komunikaci, rozvoj kreativity a tvořivý život Interpretace posvátných textů Hermeneutika je nauka, která se zaměřuje na správné pochopení a interpretaci náboženských, právních nebo filosofických textů. V praxi se hermeneutika snaží o porozumění textu, objasnění nesrozumitelných míst v textu, shromáždění důležitých informací o autorovi a době, ve které žil.

Analýza a interpretace kulturního textu: koláž "MozekAbhinavagupta – Osm veršů o vědomí, jehož vyššího neníModerní-DějinyVítězslav Nezval: Edison - YouTubeLiteratura - pracovní listy s řešením - Český jazykUčebnice dějepisu — Ústav pro studium totalitních režimů

25) Jazyková interpretace literárních a publicistických textů: rozbor komunikační situace a výstavby textu: 1) určení podmínek , které jsou v textu vyjádřeny: a) místn 21. 9. - 26. 9. Sportovně turistický kurz 3.A a V5.A - zrušen [21.09.2020] Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci se sportovně turistický kurz pro třídy V5.A, 3.A nekoná Jiftách (S d 11, 29-40) - exegeze a interpretace biblického textu [rukopis] : diplomová práce / Dan Páleník ; vedoucí práce: Doc. ThDr. Martin Prudký. Praha, 2013. s. 115 Anotace Tato práce se zabývá exegezí a výkladem biblického oddílu Sd 11, 29-40 Tyto principy se uplatňují při tvorbě textu - fabule (příběh) je komponován různým syžetem. Není samozřejmě nutné tady umět nazpaměť definici, po přečtení knížky bych však měl být schopen kompozici popsat. I. Princip kauzality - vychází z existence či neexistence logiky příčinných souvislostí mezi složkami díl Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout definitivní a správné řešení, které by se student měl ke zkoušce naučit, ale spíše ukázat, jak je text udělán a jak může být čten

 • Modely tanků na lepení.
 • Půl dolar 1972.
 • Dřevěné dárky pro novomanžele.
 • Jamie dornan nominace.
 • Paprička carolina reaper.
 • Tetování holubice význam.
 • Alternátor generátor rozdíl.
 • Hraniční plazmolýza.
 • Soma čeština.
 • Prezentace online program.
 • Leonidas pralinky cena.
 • Ukrajina zkusenosti.
 • Mrkvové sušenky fitness.
 • Mravenci hra android.
 • Styl svatba.
 • Fitness koláč s ovocem.
 • Boeing 767 400 delta airlines.
 • Agent orange monsanto.
 • Auto na splátky diskuze.
 • Babelka řezanovitá prodej.
 • Dekorace na adventní věnec.
 • Jak seřídit světla peugeot 307.
 • Co ucpává pory.
 • Petrželka recepty.
 • Hnízdečko pro miminko mickey.
 • Windows default program.
 • Tvary stolice.
 • Farba na vlasy bez amoniaku a peroxidu.
 • Duchodce akordy.
 • Strašně se mi cuchají vlasy.
 • Procházky brno a okolí.
 • Intramuskulární jehla barva.
 • Martin garrix tomorrowland 2017 download.
 • Msc meraviglia.
 • Námořnický outfit.
 • Jak dát v pdf dvě stránky na jednu.
 • Zdravotnická škola pardubice.
 • Martinique rum.
 • Enterol pribalovy letak.
 • Obrázek kreslené sovy.
 • Dobré obaly.