Home

Shodná zobrazení příklady

Příklady z matematiky - gymvod

Shodná zobrazení datakabinet

 1. SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVIN Ě ZÁKLADNÍ POJMY Geometrickým zobrazením Z v rovin ě nazýváme zobrazení dané roviny na sebe, kterým každému bodu X roviny je p řiřazen práv ě jeden její bod X´. Bod X je vzor a bod X´ jeho obraz. Píšeme Z : X → X´ . Samodružný bod je to takový bod X, pro který je X´ = X
 2. inverzní zobrazení ke shodnému zobrazení je stejného typu, jako původní zobrazení (například inverzním zobrazením k otočení je opět otočení atd. ) Identita Definice: Identita, nebo také identické zobrazení, je zvláštním případem shodnosti, kdy každému bodu X dané roviny přiřazuje jako obraz týž bod X´ = X
 3. Shodná zobrazení nám umož ňují spojit neúplné informace o dvou bodech a tím tyto body zkonstruovat. Př. 6: Je dána úse čka CC 1, CC 1 =5cm . Sestroj všechny trojúhelníky v nichž CC 1 je těžnicí a platí α= °60 , β= °45 . Ná črtek: tc A B C C1 Úloha je polohová

Shodné zobrazení je v geometrii takové zobrazení mezi Euklidovskými prostory, které zachovává vzdálenost.. Shodné zobrazení prostoru do sebe se nazývá shodnost.. V elementární školské geometrii se studují shodnosti v rovině a (trojrozměrném) prostoru.. Abstraktně se pro metrické prostory zavádí pojem izometrické zobrazení (izometrie) Shodnost geometrických útvarů Název školy Základní škola a Mateřská škola Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Autor Ondřej Chudoba Jazyk čeština Datum vytvoření 10 . 11. 2012 Cílová skupina žáci 16-19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen Shodná zobrazení v rovině (otevře okno) Podobná zobrazení v rovině (otevře okno) Určování druhů zobrazení (otevře okno) Procvičuj. Urči typ zobrazení K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek základní principy shodných zobrazení Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín říjen 2015

Příklady shodných zobrazení: identita, posunutí, otočení, středová souměrnost, osová souměrnost Applet 3.1.1 - Středová souměrnost. Středová souměrnost je přímá shodnost. Středová souměrnost je jednoznačně určena svým středem nebo dvojicí nesplývajících bodů X, X', kde bod X je vzor a bod X' je obraz bodu X.Středem souměrnosti je střed úsečky XX'.. Samodružné bod Příklady Příklad 1. Podívejme se na následující obrázek, kde se čtverec \(ABCD\) v zobrazení \(f\) zobrazil na kosodélník \(A'B'C'D'\) M - Shodná zobrazení 1 S ohledem na vyšší náročnost uvedených příkladů je u všech uváděno i řešení. ±Shodná zobrazení - procvičovací příklady 1. Řešení: 1698 11.2.2007 17:24:47 Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz) 2 z 1 Shodná zobrazení Definice: Prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X´, Y´ v tomto zobrazení platí: X´Y´ = XY Dělení shodností: Přímá shodnost Nepřímá shodnost Přímá shodnost Nepřímá shodnost (zrcadlový obraz) Identické zobrazení (identita) zvláštní případ shodnosti.

Shodná zobrazení v rovině Příklady 1. Jsou dány dvě různoběžky a, b a úsečka MN. Sestrojte úsečku A shodnou a rovnoběžnou s úsečkou MN tak, aby její krajní body A, ležely po řadě na přímkách a, b. 2. Sestrojte lichoběžník AD, jsou -li dány délk Geometrická zobrazení v rovině. Výklad. geometrickým zobrazením v rovině se rozumí předpis, který libovolnému bodu X roviny přiřazuje jako jeho obraz právě jeden bod X' téže roviny; jestliže v daném zobrazení splývá bod X se svým obrazem X', pak se bod X=X' nazývá samodružným bodem daného zobrazení 1 3.5.1 Shodná zobrazení Př. 1: Které množiny budeme zobrazovat v planimetrii? Př. 2: Rozhodni, které z následujících p ředpis ů jsou zobrazení v rovin ě tabule. a) Každému bodu roviny tabule p řiřadíme vyzna čený bod S. b) Každému bodu roviny p řiřadíme bod, který leží s p ůvodním bodem na vodorovn

Shodné zobrazení - Wikipedi

 1. Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) Výborné učebnice s podrobným řešením příkladů: 1) Eva Davidová, Řešení konstrukčních planimetrických úloh (Davidová 1) 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2
 2. Shodná zobrazení. Shodná zobrazení-příklady 1.03MB. Shodná zobrazen í.
 3. Shodná zobrazení jsou zobrazení, která jsou založena na zobrazování bodů (vzorů) na nové body (obrazy). prostoru, rozdělení na přímou a nepřímou shodnost a doplněný o ilustrativní příklady. Pro větší přehlednost je práce rozdělena do několika þástí, ve kterých je definován
 4. Geometrická zobrazení - definice, shodná a podobná zobrazení Posunutí - definice a vlastnosti, Apolloniova úloha Bpp (varianta rovnoběžky) Otočení - definice a vlastnosti, konstrukce rovnostranného trojúhelníka z daných prvk

PLANIMETRIE, SHODNOST A PODOBNOST Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi Ze své pedagogické praxe mohu říci, že shodná zobrazení dělají mnohým žákům ve střední škole problémy. Největším kamenem úrazu je zřejmě jejich nedostatečná představivost. Mnozí nemají geometrii rádi, a tak jsem se snažila přijít na něco, co by jim při výuce pomohlo a přitom je přesvědčilo o tom, že.

Shodnost a podobnost Základy geometrie Matematika

Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín červenec 201 » Shodná a podobná zobrazení v rovině (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 13. 05. 2012 21:12 vokamongas Zelenáč Příspěvky: 10 Reputace: 0 . Shodná a podobná zobrazení v rovině. Ahoj, potřeboval bych poradit s pár příklady: 1) Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, znáte-li a : b : c = 4 : 3 : 5, r = 4cm. 2 4. Shodná zobrazení . 4.1. Osová souměrnost: Opakování ze 6. ročníku - prezentace i příklady k procvičení najdete na tomto webu v sekci MATEMATIKA 6. ročník 4.2. Středová souměrnost: Prezentace seznamující s pojmem středová souměrnost, útvary souměrné podle středu, základní konstrukce ve středové souměrnosti. M7_My_Středová souměrnost.ppt (740,5 kB

Shodná zobrazení - YouTub

TTT Cabri Shodná zobrazení

Řešit jednoduché příklady na výpočet úroků. Shodnost, středová souměrnost. Určit shodné útvary. Užívat věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu. Užít shodná zobrazení (osovou a středovou souměrnost) v praxi. Čtyřúhelníky, hranoly Shodná zobrazení - zde Věty o shodnosti trojúhelníků - zde Zlomky - zde. Úvodní stránka; Videonávody - seznam; Matematika - 5.ročník; Matematika HEJNÝ. 9. Rovnice s parametrem (řešené příklady) 10. Pravoúhlý trojúhelník. Listopad. 44. týden. 11. Shodná zobrazení - řešení základních úloh. 45. týden - písemka MO 10. 12. Podobná zobrazení, stejnolehlost. 13. Konstrukční planimetrické úlohy. Po konzultaci otázek 11. a 12. budu požadovat narýsované konstrukce těchto.

Geometrická zobrazení - Univerzita Karlov

 1. Důkazy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 2. Shodné zobrazení při řešení v konstrukčních úlohách která by mohla být dále využita při výuce tématu Shodná zobrazení na střední škole. Práce se skládá z šesti částí - polohové konstrukční úlohy se dvěma neznámými body, středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení a skládání.
 3. V návrhovém zobrazení dotazu je pole s více hodnotami v seznamu polí zobrazené pomocí rozbalitelného pole. Pokud chcete u pole s více hodnotami použít kritéria, zadejte kritéria pro jednotlivé řádky ve skryté tabulce. Uděláte to takto: Vytvořte dotaz obsahující vícehodnotové pole a otevřete ho v návrhovém zobrazení
 4. Planimetrie - shodná zobrazení v rovině. Přehled vzorců. 2. ROČNÍK. Oblouková míra. II 01 Zobrazení R na jednotkovou kružnici. II 02 Goniometrické funkce. II 04 Trigonometrie obecného trojúhelníku. II 05 Komplexní čísla 01. II 06 Komplexní čísla 02. II 07 Komplexní čísla 03. Úvod do světa funkcí. Lineární funkce s.
 5. posunutí, otočení, středová souměrnost, osová souměrnost. Vzor změňte polohou bodů Můžete měnit: posunutí - vektor otočení - střed a velikost úhlu středová souměrnost - střed osová souměrnost - os
 6. Shodná zobrazení II. Soustava souřadnic V geometrii k zobrazení bodů a jednotlivých obrazců můžeme používat soustavu souřadnic. Tato soustava souřadnic nám umožňuje jednoznačně určit polohu jednotlivých bodů. Soustava souřadnic je určena dvěma navzájem kolmými přímkami (číselnými osami) x a y

Určete zobrazení, v němž je obrazem trojúhelníku trojúhelník a) AHF, b) HGE, c) EFH, d) BCE, e) GHB. Vytvořte tato zobrazení složením osových souměrností Shodná zobrazení Prezentace středová souměrnost Pracovní listy shodná zobrazení1 - zadání - řešení shodná zobrazení2 - zadání - řešení středová souměrnost středově souměrné objekty - zadání - řešení Procvičování středová souměrnost - příklady shodná zobrazení - příklady Shodná zobrazení v prostoru - příklady: Rovinová souměrnost (je určena rovinou souměrnosti) Středová souměrnost (je určena bodem - středem Dva geometrické útvary U1, U2 nazýváme shodné, právě když existuje takové shodné zobrazení, v němž je obrazem útvaru U1 útvar U2 Shodné zobrazení je v geometrii takové.

Geometrická zobrazení v rovině - vsb

Příklad 4 Sestrojte DEF, znáte-li délku jeho strany f, velikost vnitřního úhlu δ při vrcholu D a délku výšky v d na stranu d. ŘEŠEN 11 - Obvody a obsahy čtyřúhelníků a mnohoúhelníků - příklady 12 - Kruh, kružnice a jejich části - pracovní list 13 - Obvody a obsahy kruhu a kružnice - příklady 14 - Vzájemná poloha přímek a kružnic 15 - Shodná zobrazení v rovině - osová a středová souměrnos

Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) - GV

Shodná zobrazení - úkol.docx (15469) V kartézské soustavě souřadnic na milimetrovém papíře sestrojíme obrazy jednoduchých rovinných útvarů ve všech shodných zobrazeních. Pro kontrolu přesnosti rýsování vždy zapíšeme souřadnice bodů nových obrazů. Seznámili jsme se s dalšímí shodnými zobrazení - posunutí a. Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur Otočení (nebo také rotace) je shodné zobrazení R(S, α), které přiřazuje: každému bodu X ≠ S bod X' tak, že | XS | = | X'S | a orientovaný úhel XSX' má velikost α , bodu S přiřazuje bod S' = S Závěsná tabule Shodná zobrazení - věty o shodnosti trojúhelníků sumarizuje učivo geometrie. Shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost a posunutí (jejich nákres a zápis). Vyobrazuje příklady osově a středově souměrných útvarů. Definuje shodné útvary a samodružné body

SHODNÁ ZOBRAZENÍ - STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST pracovní list.pdf Sign i Příklady - osová a středová souměrnost - Matika pro kvintu :- Když už se jednou naučíte zajímavou techniku zvanou macramé (zjednodušeně jde vlastně o drhání), zvládnete si pak sami vyrobit zajímavé dekorace do bytu. Jen tak zapomenout se to prostě ned M7 - D.ú. - Středová souměrnost Teorie v PDF k vytištění zde Prezentace zde Příklady s řešením zde bez řešení zde PL zde Údaj 1 : 100 000 znamená, že: 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ( = 1000 m, = 1 km ) ve skutečnosti Na mapě jsou vzdálenosti a-krát menší než ve skutečnosti

Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př. Červenková Kateřina 474 př. Červinková Eva 11 př. Dudková Barbora 3 př. Eliášová Taťána Shodná zobrazení: Najdi shodné zobrazení. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích P e d a g o g i c k á f a k u l t a ALGEBRAICKÉ FUNKCE a DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNN

Shodná zobrazení - Matematika pro Gočárovc

Shodná zobrazení už jsme společně probírali. Umíte ve všech zobrazeních zobrazit geometrický útvar - zopakujte. Teď ale nově budete používat shodná zobrazení v konstrukčních úlohách. Dobře prostudujte příklady v textu, abyste pochopili myšlenku. Za článkem zaměřte pozornost na příklady 3.4 Shodná zobrazení Shodná zobrazení - procvičování Věty o shodnosti trojúhelníků Podobnost Věty o podobnosti trojúhelníků Aplikované příklady I Aplikované příklady II Aplikované příklady III Aplikované příklady I Shodná zobrazení v analytické geometrii Pro lepší porozumění textu je práce doplněna řešenými příklady, v nichž je popsán postup řešení. Abstract: How it is resulted of the topic, this thesis is concerned on one group of view: the same view. This is the same view in analytic geometry

Základy geometrie a Geometrie - obsa

shodná zobrazení, jejich skládání a na stejnolehlost. Řešení některých příkladů či cvičení mohou vyžadovat znalosti z jiných oblastí planimetrie, čtenáře bažícího po hlubším vhledu a širším rozhledu proto odkazujeme na Knihovnu na stránkách PraSete1 Shodná zobrazení (opakování základní školy) Podobnost (opakování základní školy) Stejnolehlost: 1 2 Obsahy a obvody rovinných obrazců: 1. přehled vzorců 2. příklady s výsledky 3. příklady bez výsledků 4. řešené příklady 5. online kalkulačka 6 Shodná zobrazení: PDF (48KB) PNG: Geometrické vlastnosti shodných zobrazení v rovině a příklady na ně. Zdroj: sborník: Autor: Martin Tancer: Datum: 2004 Oldřichov: Spirální podobnost: PDF (188KB) PNG Podobnosti nazýváme každé zobrazení v rovině takové, že existují reálná čísla k >0, takže pro libovolné body AB dané roviny a její obrazy , kde k - poměr podobnosti k = 1 - shodná zobrazení Dva geometrické útvary jsou podobné právě tehdy, když existuji podobné zobrazení v němž jeden útvar je obrazem druhého útvaru Kartézský součin a zobrazení - přehled definic včetně obrázků zaměřený na pojmy kartézský součin a zobrazení; (s příklady) - základní definice vlastností funkcí (funkce rostoucí, klesající (body, úsečky, přímky, trojúhelník, shodná zobrazení, podobná zobrazení); velikost souboru ve formátu PDF: 1,5 MB

Formulujte aktuální a přitaţlivá témata, uvádějte příklady ze známého prostředí. Zadávejte struþně, jasně a konkrétně formulované úkoly. Přesvědujte se, zda v kaţdé fázi všichni vědí, co mají dělat. Neutíkejte od konfliktu, nuťte k vyjasňování kontroverzních stanovisek SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Otázka 15. - 1. část KDE TO NAJDU? Kapitola Základy planimetrie, následuje po goniometrii a trigonometrii. cca 4. sešit cca půlka 2. ročníku Všechny příklady jsou ze sešitu, tam také najdete řešení těch zde neřešených. TEORIE Zobrazení v rovině je zobrazení roviny ρ do roviny ρ

Shodná zobrazení v analytické geometrii: Other Titles: Cílem textu je poskytnou čtenáři kompletní souhrn základních vlastností shodných zobrazení v systému geometrických transformací a pokusit se je popsat pomocí vztahů analytické geometrie. Pro lepší porozumění textu je práce doplněna řešenými příklady, v. Shodná zobrazení, Planimetrie Ahoj:-), moc prosím o pomoc, nějak si nevím rady se dvěma úlohami, kdyby někdo alespoň trošičku měl nápad co s tím, prosím, dejte vědět, děkuju moc:-) 1) Je dána k(S;r) a bod A, /SA/= 1,5 cm. Sestrojte všechny tětivy xy kružnice k o délce 5,5 cm, které prochází bodem A Studijní opory a příklady k procvičení vičení z geometrie II - afinní zobrazení, shodná zobrazení, podobná zobrazení J. Mikeš, M. Sochor: Diferenciální geometrie ploch v úlohách, VUP Olomouc 2013, ISN 978-80-244-3999- Požadavky na absolvování předmětu 3.3. Trojúhelník: Konstrukce trojúhelníka, podle vět SSS, SUS a USU řešené příklady včetně popisukonstrukce. M7_My_Shod_trojuhelniku.pptx (473 kB) 3.6. Trojúhelník - VIDEO: Pro milovníky videa na Youtube jsou zde tři odkazy na konstrukce trojúhelníka. Autorem je pan Karel Vojkůvka (pravděpodobně z ZŠ a MŠ Husova 17, Brno :)

Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a bod různý od na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Objekt (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru) označujeme za. 3. Lineární zobrazení (2 týdny) - reprezentace lineárních zobrazení pomocí matic, vlastní čísla a vlastní vektory; aplikace: shodná zobrazení třírozměrného reálného prostoru a iterované lineární procesy (populační modely a diskrétní Markovovy řetězce). 4 Shodná a podobná zobrazení roviny. Afinní zobrazení, skládání zobrazení roviny. 7. Kruhová inverze, její vlastnosti a užití. Kuželosečky a jejich klasifikace, regulární a singulární kuželosečky. Příklady kvadrik v trojrozměrném prostoru: elipsoidy, hyperboloidy, paraboloidy, válce, kužele. Matematická analýza 1.

Shodná zobrazení - RV

Řešené příklady - shodná zobrazení v rovině. Seznam řešených příkladů - shodná zobrazení v rovině: 001 - Řešený příklad číslo 001 002 - Řešený příklad číslo 002 003 - Řešený příklad číslo 003 004 - Řešený příklad číslo 004 005 - Řešený příklad číslo 005 006 - Řešený. Shodná zobrazení v rovin ě zobrazení v četn ě konstruk čních p ředpis ů, uvedení samodružných bod ů a p římek a jednoduchých p říklad ů. M ůže být použit p ři výkladu nového u čiva, opakování nebo Příklady mohou být použity p ři procvi čování u čiva nebo pro samostatné opakování žák ů Shodná zobrazení (shodnost) v rovině je každé zobrazení v rovině, které má tu vlastnost, že pro libovolné body A, B této roviny a jejich obrazy A' B' platí: Samodružný bod zobrazení - je bod, který se zobrazí sám na sebe Samodružný útvar U - zobrazení, každý útvar jehož obrazem v zobrazení je týž útvar U Klasifikace shodnosti: 1 SHODNÁ ZOBRAZENÍ A) Základní pojmy Shodnézobrazení v rovině, obraz, vzor, zobrazení inverzní. posunutásouměrnost. B) Úlohy 1. Jsou dány dvarůzné body X, Y. Určete několik shodných zobrazení v rovině, kdy je obrazem bodu X bod Y. 2. Jsou dány dvěshodnékružnicek 1 ak 2, jejich středy jsou body S 1 aS 2

Geometrická zobrazeníKonstrukce osmiúhelníku

Shodná zobrazení (= zobrazení, které zachová shodnost útvarů) = osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení. Samodružný bod = bod, který se zobrazí sám na sebe. Útvar, který zobrazujeme, se nazývá vzor, útvar, který vzniká je obraz Shodná zobrazení v rovině Zobrazení v rovině je shodným zobrazením - shodností, právě když obrazem každé úsečky AB je úsečka A'B' shodná s úsečkou AB. Rozlišujeme: shodnost přímou - prosté přemístění shodnost nepřímou - přemístění společně s převrácením Podobné zobrazení s koeficientem k = 1 je shodné zobrazení. Tvrzení ihned plyne z definice shodného a podobného zobrazení. Také platí, že každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem podobnosti k = 1. V kapitole o shodných zobrazeních jsme zavedli pojmy přímo a nepřímo shodný trojúhelník jednak pomocí přesouvání trojúhelníků v rovině a také.

 • Ford mondeo combi 2016.
 • Bílý bolavý jazyk.
 • Bentley continental gt 2019 cena.
 • Extrakce retinovaných osmiček.
 • Usb 3.0 konektor.
 • Za oknem sněží.
 • Počet obyvatel tábor 2018.
 • Bronx zoo.
 • Pes utoci na psy.
 • Zákeřnice tmavá.
 • Acalendar .
 • Tabulka quia.
 • Kancelářské potřeby velkoobchod.
 • Fitness donuty.
 • Tvoření z korálků.
 • Norské fjordy lodí.
 • Marti scorsese.
 • Komínové vložky nerez ohebné.
 • Šiklův mlýn westernové městečko.
 • Agripol telecí.
 • Horké kameny jilemnice.
 • Lego jurassicworld.
 • Traktor case bazar.
 • Concealar.
 • Prostor pro ovce.
 • Chronická bronchitida.
 • Leona lewis better in time.
 • Typický španělský alkohol.
 • Bethany hamilton manžel.
 • Svědění prsu.
 • Naruto encyclopedia.
 • Pozitiv sro.
 • Emporia euphoria recenze.
 • Tater trutnov.
 • Šuplíky v kuchyni.
 • Komplety pro pěstování indoor.
 • Pes na pekáči.
 • Ford fiesta st 150.
 • Ibc redukce dn 80.
 • Propan lahev.
 • Itachi techniques.