Home

Kruh a kružnice

Kružnice — Matematika

Dále mluvíme o vnitřní a vnější oblasti kružnice. Vnitřní oblast je množina všech bodů, která mají vzdálenost od středu menší než poloměr kružnice. Vnější oblast jsou všechny body, které mají vzdálenost od středu větší než je poloměr. Pokud sjednotíme kružnici a vnitřní oblast kružnice, dostaneme kruh 1 KRUŽNICE A KRUH Již ve starém Egyptě kolem roku 1500 př. n. l. se lidé snažili vypočítat obsahy a obvody kruhu a kružnice, aby zjistili výměru svých pozemků. Některé úlohy starověku týkající se kruhu, jsou známé jako eukleidovsky neřešitelné. Eukleidovská konstrukce znamená konstrukce pomocí kružítka a pravítka

Kruh a kružnice Kružnice Kruh Průměr a poloměr Středová a osová souměrnost Vzájemná poloha přímky a kružnice dána počtem společných bodů 1) Ke kružnici k sestrojte: a) sečnu s b) vnější přímku v c) tečnu t d) tětivu MN S e) průměr AB Thaletova věta k 2) Jaká bude velikost úhlu β Každá kružnice (kruh) je osově souměrná (-ný) podle přímky, která prochází středem kružnice. Každá kružnice (kruh) má nekonečně mnoho os souměrnosti. 3. Délka kružnice a obsah kruhu Délka kružnice Délku kružnice (= obvod kruhu) spočítáme podle vztahu Kde r je poloměr kružnice (kruhu), d je průměr kružnice. Vlastnosti kružnice a kruhu. Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost. Kruh obsahuje i body uvnitř (mezi kružnicí a jejím středem). Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici. Když prochází středem, je tato tětiva zároveň průměrem kružnice (kruhu) Kruh, kružnice, sečna, tečna, vnější přímka. Anotace. Prezentace popisujícídefinici pojmů kružnice a kruh a vzájemnou polohu kružnice a přímky. 35.9 Anotace. Author: makovska Created Date: 07/19/2011 22:47:34 Title: 35.1 Vlastnosti kruhu a kružnice Last modified by Libovolnému středovému úhlu přísluší oblouk kružnice délky a = r/180 Většímu střed. úhlu přísluší delší oblouk kružnice. OBSAH KRUHU Motivace: Na papír narýsuj kruh o poloměru r větším než 4 cm a rozděl ho na 16 shodných výsečí. Polovinu výsečí obarvi na modro, polovinu na červeno. Kruh rozstříhe

Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek. S kružnicí úzce souvisí i termín kruh, což je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech bodů ve stejné nebo menší vzdálenosti od středu než je poloměr Kruh - kružnice. Obvod kruhu / délka kružnice. Obsah kruhu. Online výpočet obvodu a obsahu kružnice

Kružnice a kruh, obsah a obvod, mezikruží, tečna, tětiva

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Kružnice, kruh základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru Statistik Kružnice (Kružnice ;)je množina všech bodů roviny, které mají Vypočtěte obsah každé z nich, má-li kruh průměr 20 cm a středový úhel modré výseče velikost 60°. 4. Vypočtěte délku kruhového oblouku, je-li poloměr =50 a středov Chceme-li vypočítat obsah kruhu, stačí si představit kruh jako mnohoúhelník s nekonečným počtem vrcholů. Toto můžeme vyvodit už ze samotné definice kružnice: Kružnice je množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Obsahem kruhu rozumíme velikost plochy, kterou kruh (nebo případně kružnice) zabírá. Poloměr označme r. Potom platí, že obsah kružnice, označíme S, je roven. Následující kružnice má poloměr r = 2, takže obsah kružnice bude roven Kružnice a kruh; Kružnice a kruh; Vzájemná poloha přímky a kružnice; Vzájemná poloha dvou kružnic; Thaletova věta; Délka kružnice, obvod kruhu; Obsah kruhu; Délka oblouku kružnice; Obsah kruhové výseče; Válec; Povrch válce; Objem válce; Konstrukční úlohy; Množiny bodů dané vlastnosti; Konstrukce trojúhelníku. Kruh, kružnice řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 54 1. Kruh a kružnice 606 Narýsuj kružnici k(S; r = 2 cm). Bodem X, který leží ve vzdálenosti 5,5 cm od bodu S, veď tečnu ke kružnici k.Označ tečnu t a bod dotyku T. 607 Tětiva CD kružnice m měří 10 cm. Vzdálenost středu S kružnice m od sečny, na níž tětiva CD leží, je 12 cm. Načrtni obrázek a vypočítej poloměr kružnice m. Střed Thaletovy kružnice h je označen P

Intuitivně tušíme, co to kružnice je a jak vypadá - křivka, ohraničující kruh. Dnes se na ni podíváme jako na kuželosečku, tedy křivku, která vznikne průnikem kuželové plochy a roviny. Definice kružnice. Kružnici můžeme definovat jako množinu bodů, která má od fixní bodu stálou vzdálenost SLOVNÍ ÚLOHY KRUH,KRUŽNICE 1. Z kruhové desky o průměru 10 cm se vyřízne co největší čtverec. Kolik % činí odpad? 2. Jsou dány dvě soustředné kružnice. Průměr menší z nich je 6 cm, průměr větší je 8 cm. Urči obsah vzniklého mezikruží. 3. Jaká je délka dráhy, kterou za 25 minut urazí hrot hodinov Kruh je ohraničen kružnicí se stejným středem a poloměrem. poloměr kružnice/kruhu, můžeme jej zapsat jako = 2 (úsečka, jež spojuje libovolný bod kružnice s jejím středem Kruh a základní vzorce pro výpočet kruhu a kružnice. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně

Video: Rozdíl mezi kruhem a kružnicí - Poradna Poradte

Kruh a kružnice - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a poznávání souvislostí mezi kruhem, kružnicí a koulí Nabízím průřez tématem Kruh, kružnice tak, jak jsem se ho chopila já. Kružítko Známe to všechny - nejprve je třeba poučit rodiče (i žáky) co je to kružítko a k čemu slouží. Zvláště žákům je třeba zdůraznit, že to není ani zbraň proti spolužákům ani příjemný nástroj pro vytváření červotočích dírek do. Kružnice a kruh. Kružnice je definována jako množina bodů, které jsou stejně vzdáleny od jednoho bodu (odvození viz kapitola Množiny bodů daných vlastností). Zde se budeme zabývat nejprve rozdílem mezi kruhem a kružnicí, potom délkou kružnice a polohovými vlastnostmi kružnice a přímky nebo dvou kružnic. Na závěr je. Kružnice a kruh - 2. část: Ve druhém díle se zabýváme kruhovým obloukem a jeho délkou, kruhovou výsečí a jejím obsahem a na závěr poznáme pojmy tětiva kružnice a kruhová úseč. Vše je doplněno vzorovým řešenými příklady i příklady k procvičení

3.1.1 Kružnice, kruh Předpoklady: 3106 Kružnice Je dán bod S a kladné číslo r. Kružnice k S r(,) je množina všech bod ů roviny, které mají od bodu S vzdálenost r. S k r bod S - st řed kružnice číslo r - polom ěr kružnice polom ěr se nazývá také úse čka spojující st řed kružnice s jejím libovolným bodem Kruh Kružnice . množina všech bodů v rovině, které mají od daného bodu Svzdálenost rovnou r. S. r. Sstřed kružnice. rpoloměr kružnice. zapisujeme k(S;r) Dopočítej online snadno a rychle poloměr, průměr, obvod, obsah kruhu nebo také kručnice, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej jednu veličinu a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch

středová souměrnost - obraz bodu parametr směrového vektoru Odčítání komplexních čísel jako vektorů E - F1, o, t, b CvMn, základy geogebry. Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Kružnice, kruh Je dán bod S. Kružnice k = (S; r) je množina všech bodů v rovině, které mají od bodu S vzdálenost rovnu r. Bod S nazýváme střed kružnice, r je poloměr kružnice. Kruh K = (S; r) je množina všech bodů v rovině, které mají od bodu S vzdálenost menší nebo rovnu r. Bod S nazýváme střed kruhu, r je poloměr. Kruh, kružnice. Obsah kruhu 14.03.2016 21:06. E-LEARNING 1 - zde E-LEARNING II - zde Výukový text k vytištění zde Test - ZŠ Dobřichovice PL s příklady (RVP) Délka kružnice, obvod kruhu 26.04.2014 20:03. PPT online Výukový text k vytištění 1 Výukový text k vytištění 2 Test 1. Kruh a kružnice. Základní názvosloví. Středová a osová souměrnost. Vzájemná poloha bodu a kružnice. Vzájemná poloha přímky a kružnice. Vzájemná poloha dvou kružnic. Thaletova kružnice. Užití Thaletovy kružnice. Délka kružnice, obvod kruhu. Obsah kruhu. Autor materiálu

Kružnice - vzorce pro obvod kružnice, obsah kružnice

 1. Je dána kružnice s poloměrem 2,5 cm a bod A, který na ni leží. Do kružnice vepište rovnostranný trojúhelník ABC. Kolo Jaký průměr má kruh, jestliže se na dráze 0,37 km otočí 121 krát? Kružnice Tři kružnice o poloměrech 95 cm, 78 cm a 64 cm se zevně navzájem dotýkají
 2. KRUŽNICE+KRUH - video: Obsah kruhové výseče a délka oblouku Khan Academy - dva příklady na výpočet obsahu kruhové výseče a délky kruhového oblouku. Při výpočtech číselnou hodnotu Pí nahrazujeme pouze symbolem
 3. Kružnice o průměru 2 cm má obvod \pi \cdot 2 \approx 6,3 cm. Její vnitřek má obsah \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 = \pi \approx 3,14 cm². Středový kruh na fotbalovém hřišti má poloměr 9{,}1 metru. Pokud jej chceme obejít po jeho okrajové čáře, ujdeme 2 \pi \cdot 9{,}1 \approx 57 metrů
 4. Kruhy a kružnice. Po shlédnutí tohoto bloku budete vědět, jak počítat délku a úhel oblouku, převádět mezi radiány a stupni, dopočítávat úhly různých charakteristických přímek či úseček (poloměr, tečna, tětiva,...), či pracovat se středovou rovnicí kružnice
 5. 7. ročník - 7. Kruh, kružnice, válec 7. ročník -7. Kruh, kružnice, válec 6 Velikost obvodového úhlu vůči středovému úhlu příslušející stejné tětivě je poloviční. Příklad 17 : Vypočítejte obsah kruhové výseče a délku kruhového oblouku s poloměrem r a příslušným středovým úhlem α, je-li
 6. Kruh o poloměru R = 28 cm rozdělte soustředných kružnicí tak, aby obsahy vzniklých částí byly stejné. Vypočtěte poloměr r menší soustřední kružnice. Řešení

skrýt popis. Tabulka Kružnice a kruh / Vzájemná poloha kružnice a přímky je pomůcka vytvořená pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Charakterizuje kruh a kružnici, střed, poloměr a průměr kružnice, body ležící/neležící na kružnici a v kruhu. Znázorňuje a popisuje tři vzájemné polohy kružnice a přímky: nesečna, sečna a styčnice Kruh kružnice je utilita sloužící k výpočtu obsahu a obvodu kruhu. Výpočet obvodu, nebo plochy kruhu není složitý, nicméně není, ani absolutně přesný. Je to dáno Ludolfovým číslem, které je transcedentální, laicky řečeno konce se nedopočítáš OPAKOVÁNÍ - KRUŽNICE A KRUH Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 6.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - opakování - kružnice a kruh Metodický list / anotace: pracovní list - žáci si zopakují geometrické útvary kružnice a kruh, poloměr a průměr kružnice a řeší zadané úloh Kružnice, kruh. Autor: Cechova. Téma: Kružnice. Obsah. Vzájemná vztahy přímky a kružnice. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Definice tečny. Vzájemná poloha přímky a kružnice. Vzájemné vztahy 2 kružnic. Vzájemná poloha kružnic; Vzájemné vztahy dvou kružnic; Thaletova věta

Definice pojmů - kruh, kružnice. Základní popis vlastností kruhu a kružnice. Pro 8. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku kruh_kruznice.ppt MUŽÍKOVÁ, Kamila. Kružnice a kruh. Metodický. Home Matematika M - 8.ročník Kruh a kružnice. Kruh a kružnice Neděle, 21 Leden 2018 13:35 | Napsal uživatel Mgr. Přemysl Kejzlar Úvod rozdíl mezi kruhem a kružnicí. Průměr kružnice . d = │XY│ Pro poloměr r a průměr d téže kružnice platí: d = 2 . r, r = 2 Hovoříme-li o průměru kruhu, máme na mysli průměr kružnice, která tento kruh ohraničuje. Kružnice k(S;r) ohraničuje kruh K(S;r). Kružnice je osově souměrný útvar. Každá přímka, která prochází středem.

Kruh je plošný rovinný obrazec. Kružnice je čára, která ohraničuje plochu kruhu. Značky . π = 3,14 (přibližně), Ludolfovo číslo Pí, tj. matematická konstanta S... střed kružnice r... poloměr, tj. polovina průměru d... průměr, tj. dva poloměry O... délka kružnice = obvod kruhu P... plocha kruhu je oblast ohraničená. Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bod ů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod ozna čujeme jako st řed kružnice . Stejnou vzdálenost nazýváme polom ěr a ozna čujeme r. Pr ůměr je úse čka, která spojuje dva body na kružnici, která prochází st ředem kružnice KRUH A KRUŽNICE - OPAKOVÁNÍ 1) Vypočítej délku tětivy AB kružnice k(S, 5 cm), jestliže její vzdálenost od středu S je 2cm. Začni náčrtkem, použij Pythagorovu větu, nic nerýsuj Kružnice; Mezikruží; Kvadratura kruhu; Malfattiho kruhy; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu kruh ve Wikimedia Commons; Slovníkové heslo kruh ve Wikislovníku (anglicky) Vzorce pro kruh a kružnici na Geometry Atlas. Interaktivní applety Java Vlastnosti a jednoduché konstrukce kruhu a kružnice Kruh, kružnice - co to je. 26.04.2014 18:31 PPT zde Tabulka k vytištěn.

KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet

 1. Kruh, kružnice Kruh, kružnice 1.0.2.0. CZ ZDARMA . Obsah obvod kruhu, kružnice . Stáhnout s doplňkem: Stáhnout: Stáhnout s doplňkem. Stáhnout . Utilita sloužící k výpočtu obsahu a obvodu kruhu. Výpočet obvodu, nebo plochy kruhu není složitý, nicméně není, ani absolutně přesný. Je to dáno Ludolfovým číslem, které je.
 2. 5.a) Délka kružnice je přibližně 13,32 cm. 5.b) Tráva roste na ploše 118,88 m2 5.c) Plocha mezikruží je 502,4 cm2 5.d) Kolo se otočí příbližně 265 krát 5.e) Poloměr bílé části je 28 cm. 5.f) Průměr ubrusu je 140 cm. 5.g) Spotřeba látky bude 2,6 m2
 3. Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a poznávání souvislostí mezi kruhem, kružnicí a koulí. Očekávaný výstup: rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní.
 4. Kružnice Kružnice. Kruh je množina bodů, jejichž vzdálenost od středu kruhu je menší nebo rovna poloměru. Oblouk. Dva různé body A, B, které leží na kružnici, ji dělí na dvě souvislé části, takzvané kružnicové oblouky. Krajní body přitom leží v obou obloucích

Kružnica, kruh - O škole - O škole - Deti a m

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Kružnice a kruh. Délka tětivy kružnice; Výška kruhové úseče; Najít délku tětivy kružnice . Tětiva - úsečka spojující libovolné dva body kruhu. Průměr kružnice je největší tětiva. L - tětiva. R - poloměr kružnice. O - střed kružnice. α - středový úhel. Vzorec délky tětivy kružnice, (L): Výpočet online Body dotyku kružnice a kosočtverce rozdělují jeho strany na části dlouhé \( 12\,\mathrm{dm} \) a \( 25\,\mathrm{dm} \) (viz obrázek). Vypočítejte velikost úhlu \( CAB \). Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 2. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 3. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 4. Kruh má obsah 176,625 cm2, což je 47,1 % z obsahu obdélníku. 5. Průměr kola je 70 cm. 6. Z jednoho plechu se.

Kruh, kružnice - co to je :: Výuka matematiky a angličtiny

Kružnice, kruh, Geometrie pro 4

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Poloměr opsané kružnice lichoběžníku podle stran a úhlopříčky. Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma Id: P4408 Autor: Mgr. Valdemar švábenský Stupeň: ISCED 2 Ročník: 8. ročník ZŠ Předmět: Matematika Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru Téma: Kruh, kružnice Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Co to je kružnice a kruh a jak je poznáme? Co je poloměr a průměr kružnice? A co je to zvláštní písmenko π? Co to je kružnice a kruh a jak je poznáme? Co je poloměr a průměr kružnice? A co je to zvláštní písmenko π? If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website

Kružnice, kruh - Digitální učební materiály RV

Kružnice - Wikipedi

Kružnice - Kruh. V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed. Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek. S kružnicí úzce souvisí i termín kruh, což je množina bodů složená z kružnice i jejího. Kruh, kružnice. Obsah kruhu. S=π · r². Obvod kruhu a kružnice. o = 2 · π · r. Kružnice je množina všech bodů v rovině. Která leží ve stejné vzdálenosti,označované jako poloměr,od pevně daného bodu, zvaného střed S KRUH, KRUŽNICE Číslo π je matematická konstanta, která vyjadřuje poměr mezi obvodem a průměrem kružnice. Číslo π je iracionální, což znamená, že jej nelze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel. Jeho desetinný rozvoj je nekonečný a neperiodický. Následující básnička ti poslouží jako mnemotechnická pomůcka Délka kružnice, obsah kruhu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Středová souěmrnost

01 kruh, kružnice - úvod - YouTub

Obsah kruhu — Matematika

Matematika v 8 r. - webzdarm

Ahoj. Jak se prosím Vás počítá poloměr kružnice,když vzoreček je (r=o:2pí) ? Jak se to počítá a kde můžu najít nějaké příklady? Našla jsem tento :Vypočítej poloměr kružnice,když dělka se rovná 31,4.. Vůbec tomu nerozumí,přece ten vzoreček se nehodí k tomu příkladu.Děkuji Kik Kružnice, kruh a jejich části - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

9. KRUŽNICE, KRUH, KOULE, KULOVÁ PLOCHA kružnice, kruh, kulová plocha a koule jako množina bodů, středový a obvodový úhel příslušný témuž oblouku kružnice, kružnice jako kuželosečka, středová a obecná rovnice kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, kulová plocha, povrch a objem koule a jejich částí (kulová. 2. Reprezentace pojmů kružnice a kruh v běžném životě. Tvar kružnice má např. prstýnek, obruč, Tvar kruhu má např. dopravní značka zákazová, dno hrnce nebo kastrolu, podstava válce. 3. Základní pojmy. K definici kružnice a kruhu můžeme přistupovat dvěma způsoby: a) využijeme shodnosti: Je dán bod S a úsečka AB KRUŽNICE, KRUH, VÁLEC 26 předmět délka kružnice, průměr kružnice, podíl o: d obvod kruhu (o) průměr kruhu (d) sklenice na pivo 28,3 9 28,3 : 9 = 3,14 krabička žvýkaček 16,4 5,2 16,4 : 5,2 = zavařovací láhev 25,4 8,1 circumference (o) průměr kružnice (d ) podíl o: d kružnice e 6,28 kružnice c 12,57 kružnice d 18,8 V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek.S kružnicí úzce souvisí i termín kruh, což je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech.

kruh, kružnice. Jakým písmenem se značí kružnice? Který z bodů náleží kruhu? Jak se nazývá úsečka vyznačená na obrázku barevně? Jakým písmenem značíme poloměr kružnice či kruhu? Jak nazýváme úsečka AB ve vztahu ke kružnici k? Určete vzájemnou polohu kružnice k1 ve vztahu ke kružnici k2 Nemáte dosud uživatelský účet na Dobré knihy.cz?. Registrace na stránky dobre-hnihy.cz Vám přináší řadu výhod. Krom zrychleného nákupu jsme pro Vás připravili řadu dalších funkcí, které využijete nejen při nakupování na našem eshopu Příklady pro opakování - kružnice, kruh, válec Konstukce 1: Vzájemná poloha přímky a kružnice Konstukce 2: Vzájemná poloha dvou kružnic Konstukce 3a: Množiny všech bodů dané vlastnosti - 1. strana Konstukce 3b: Množiny všech bodů dané vlastnosti - 2. strana Konstukce

Kruh, kružnice - slovní úlohy z matematik

 1. Kružnice, kruhový oblouk a mezikruží a) Vypočtěte délku kružnice o poloměru r = 5 cm. b) Vypočtěte délku kružnice o průměru d = 14 cm. c) Je dána délka kružnice l = 8,3 dm. Vypočtěte její průměr. d) Vypočtěte délku kruhového oblouku kružnice o poloměru 6 m, je-li velikost příslušného středového úhlu α = 100°
 2. Kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, tečna, sečna: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1
 3. Kruh a kružnice. Procvičení základních pojmů - úvod ke kruhu a kružnici. Stupeň: Základní 2. stupe.
 4. Kruh, kružnice - výklad a test Dnes se podíváme na téma z geometrie. Připomeneme si pojmy kruh a kružnice. Výklad, řešené příklady + procvičení
 5. 6.3 Kružnice a kruh Kružnice: je množina bodů v rovině, které mají od daného pevného bodu (středu) stejnou vzdálenost (tzv. poloměr kružnice). Poloměrem kružnice nazýváme zároveň každou úsečku s jedním krajním bodem ve středu kružnice a druhým na kružnici. Kružnici značíme nejčastěji k (v případě potřeby.
 6. Vzpomeňte si, co je průměr. Průměr kruhu je délka úsečky vedoucí středem kružnice, jejíž oba krajní body leží na kružnici. Průměr je nejdelší úsečka, kterou lze nakreslit dovnitř kruhu, a rozděluje kruh na dvě stejné poloviny

Kružnice - Analytická geometrie Onlineschool

 1. vše vše . Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazi
 2. výpočet, vzorec, online kalkulačka kruh a koule, povrch a obvod. Přeskočit na obsah. calc.longy.cz Online kalkulačka Menu. Základy. Ohmův zákon; Dělič napětí - odporový r = poloměr kružnice opsané.
 3. Kruh K(S,r) ohraničený kružnicí k Přímka s protíná kružnici k v bodech X, Y. Tětiva XY kružnice k rozděluje kruh K na dvě části, které se nazývají kruhové úseče. Kruhová úseč U 1 je omezena tětivou XY a obloukem XAY, Kruhová úseč U
 4. Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Kružnice k je množina všech bodů v rovině, které mají od daného budu S stejnou vzdálenost r
 5. Kruh, kružnice - konstrukce tečny z vnějšího bodu domácí příprava 1. Je dána kružnice k (S; 3 cm) a bod A, který je vzdálen 5 cm od S. Sestroj všechny tečny ke kružnici k, které procházejí bodem A. Nezapomeň udělat rozbor, konstrukci, zápis konstrukce a diskuzi
 6. Kruh a kružnice Opáčko • Pythagorova věta • • Thaletova věta Soustředné kružnice • Vlastnost osy tětivy • Vztah mezi průměrem a poloměrem kružnice • • Definice kruhu Definice kružnice c 2 = a +b Všechny úhly sestrojené nad průměrem kružnice jsou pravé. Kružnice, které mají společný střed
Základní škola OndřejovMocniny s přirozeným exponentem :: Matika-note8Matematika 6 Geometrie - Učebnice - kolektiv autorůPERSPEKTIVA
 • Zombie hry pc.
 • Český jiřetín ubytování barbora.
 • Dračí lodě pavlov 2019.
 • Doplňky k autosedačkám.
 • Sasha pieterse.
 • Etsy slime.
 • Růžový plameňák drink.
 • Pralesnička azurová.
 • Městské lesy domažlice.
 • Léky na vtíravé myšlenky.
 • Listnaté keře wiki.
 • Vyhřívaná podložka do postele.
 • Dracaena marginata pěstování.
 • Svátek zesnulých 2017.
 • Odkvetlé lilie.
 • Retinoidy mast.
 • Berenika kohoutová.
 • Podprsenka pod šaty na jedno rameno.
 • Zdrava kucharka.
 • Postava modelky.
 • Proc se rozpadl sovetsky svaz.
 • Hry pro deti.
 • Kurz měření radonu.
 • National museum of iceland.
 • Aromalampa.
 • Primoinfekce hiv bez teplot.
 • Berenika kohoutová.
 • Christnet ceu.
 • Convert png to pdf.
 • Ukrajina zkusenosti.
 • Liturgické barvy.
 • Starověký řím náboženství.
 • Stolování příbory.
 • Modrý obal na květináč.
 • Co je usenet.
 • Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017.
 • Rozvoz menu hodonín.
 • Program divadel bratislava.
 • Modeling praha pro teenagery.
 • Nefunguje kamera na skype.
 • Osram night breaker h1.