Home

Sloučení poznámek pod čarou

Do poznámek pod čarou v zásadě píšeme hlavně citovanou literaturu. V některých textech ovšem můžeme najít i případ, kdy se do poznámek vkládá rozšiřující údaj nebo doplňující informaci, která s citovaným textem souvisí. Jakou metodu využíváte vy? Vepisujete poznámky ručně nebo preferujete nástroj ve Wordu Pokud při tvorbě dokumentů ve Wordu potřebujete k textu přidat doplňující informace, vysvětlivky, komentáře nebo odkazy k textu, použijte funkci Poznámky pod čarou . Text poznámky pod čarou může mít libovolnou délku a lze ho formátovat stejným způsobem jako jiný text

Jak správně psát poznámky pod čarou - StudentMa

K vysvětlení termínů nebo k citacím se dají snadno využít poznámky pod čarou. Podívejte se jak je ve Wordu správně nastavit. Cvičné soubory a další návody na.. Červené kolečko - klik pravým tlačítkem myši, Modré - klik levý Dobrý den, píši ve wordu do poznámek pod čarou vždy literaturu, na kterou se odkazuji. Z jistých důvodů to nyní potřebuji psát do podčárníku, vždy jsem psala dříve odkazovanou literaturu přímo do textu. A teď k otázce, mám třeba na stráce třikrát odkaz na stejnou knihu a v podčárníku se mi ta kniha zbytečně třikrát vypíše, nejde nějak sloučit odkazy na.

Poznámky pod čarou - na každé straně práce jsou tzv. poznámky pod čarou (ve Wordu 2010 se vkládají přes: Reference - Vložit pozn. pod čarou) - je však možné tyto poznámky vkládat také případně za text kapitoly či celého dokument V kategorii Poznámky pod čarou s vámi bude módní redaktorka Veronika D. sdílet své dojmy z módních trendů, svůj styl (v módě i v životě) a zážitky, které někdy budou módní a někdy ne Jedná-li se o sloučení parcel pod stavbou, lze tyto parcely sloučit z úřední povinnosti bez ohlášení vlastníka a bez uvedených dokladů (podmínky pro scelování pozemků byly již splněny jiným rozhodnutím stavebního úřadu v souvislosti se zhotovením stavby). III odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní. Seriál Jak na diplomky pokračuje tématem Poznámky pod čarou. Pomocí těchto očíslovaných značek lze na dolním okraji stránky vysvětlit některé zkratky, cizí termíny, překlad z jiného jazyka, zdroje citací atd. Automaticky se číslují v rámci stránky nebo celého dokumentu Zvlášť hluboko pod kůži se mi dostalo pásla ovečky v zeleném háječku a v tom rytmu jsem byl dneska nucen běžet, protože jsem to nemohl dostat z hlavy :-D (asc 308 m). 19. 6. 2016 Mount Everest, 20. den, 5835 m n. m. Nedělní odpočinkové metry. Zkráceno, protože jsem musel běžet koupat děti

Jak na poznámky pod čarou - JNP

Pro úpravu vlastností číslování poznámek pod čarou a vysvětlivek klepněte před její ukotvení v textu a zvolte Úpravy - Poznámka pod čarou/Vysvětlivka. Pro změnu formátování, které LibreOffice používá na poznámky pod čarou a vysvětlivky, zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou/Vysvětlivky Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám dokument ve Wordu 2003. Kdy vložím poznámku pod čarou a chci jí o 1 cm odsadit zleva, poznámka se odsadí, ale ta čára zůstává na standardně odsazených 2,5 cm. Vůbec s ní nehnu a nevypadá to pěkně, když vše ostatní je odsazeno

Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou Michal

Podobě u číslovaných poznámek pod čarou je věcí programu, aby přečíslovával všechny položky tak, že půjdou čísla správně za sebou. Hledat motivaci pro používání takovýchto prvků tak není příliš obtížné. Kdo psal nějakou odbornou publikaci bez automatických nástrojů, ten jistě ví, co způsobí jeden či dva. Použití poznámek pod čarou a vysvětlivek. Práce s jazyky se zápisem zprava doleva. Používání zkratek funkčních kláves. Často používané klávesové zkratky. V této tabulce jsou uvedené často používané klávesové zkratky v Word pro Mac Chcete-li namísto poznámek pod čarou použít vysvětlivky na konci dokumentu nebo oddílu, je nutné nejprve přidat poznámku pod čarou a poté ji převést na vysvětlivku. Klikněte do textu tam, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou nebo vysvětlivky Použití poznámek pod čarou a vysvětlivek v Pages na iPadu. Dokument může obsahovat poznámky pod čarou, které jsou umístěny v dolní části stránky, nebo vysvětlivky, které jsou uvedeny na konci dokumentu nebo oddílu.V jednom dokumentu nelze použít současně poznámky pod čarou i vysvětlivky, avšak veškeré poznámky pod čarou a vysvětlivky lze převádět z jednoho. Odkázal v plném rozsahu na odůvodnění rozsudku a navíc uvedl jako argument ve prospěch svého stanoviska, že rovněž zákonodárce provádí novelizaci poznámek pod čarou a stejně tak se poznámek pod čarou drží některé soudy při svém rozhodování. Na tomto základě navrhl, aby byla stížnost zamítnuta

Potřebuji ze souboru s poznámkama pod čarou udělat 2 různé textové soubory. Jeden, ve kterém bude jenom text bez poznámek pod čarou a druhý musí být pouze poznámky pod čarou. U obou textů musí zůstat zachovaný styly odstavců a hlavně indexy musí být pouze sazba bez propojení s poznámkama pod čarou. Díky za radu Poznámka pod čarou - jak zmenšit mezeru?? Mám MS WORD 2010 a udělala se mi velká mezera (5řádků) mezi oddělovací čárou poznámek a samotnými poznámkami. Nemohu nikde najít, jak tuto mezeru odstraním. (když dám zobrazit netisknutelné znaky, tak tam vidím Entry před poznámkami, ale ty nejdou vymazat). Poraďte prosím. Díík Použití poznámek pod čarou a vysvětlivek v Pages na Macu. Dokument může obsahovat poznámky pod čarou, které jsou umístěny v dolní části stránky, nebo vysvětlivky, které jsou uvedeny na konci dokumentu nebo oddílu.V jednom dokumentu nelze použít současně poznámky pod čarou i vysvětlivky, avšak veškeré poznámky pod čarou a vysvětlivky lze převádět z jednoho. ideální font pro rukopis je písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1 (platí i pro nadpisy kapitol) - pouze u poznámek pod čarou je velikost písma 10 tučné písmo - používat výlučně v názvech kapitol apod., nepoužívat pro zvýraznění v text

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky InDesign is the industry-standard publishing app lets you design and publish high-quality documents across a full spectrum of digital and print media Poznámku pod čarou vložíte k požadovanému slovu tak, že dané slovo označíte do bloku a na kartě Reference klepnete ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vložit poznámku pod čarou.Word automaticky k danému slovu přiřadí číslo ve formátu horního indexu a v zápatí stránky vytvoří místo pro vložení samotné poznámky

Dosavadní poznámka pod čarou č. 50a se označuje jako poznámka od čarou č. 50b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.. 15i. V § 88 odst. 6 větách první, druhé a čtvrté se slova zdravotního ústavu nahrazují slovy příspěvkové organizace zřízené podle § 86a. 15j v textu objevují poznámky pod čarou, které přináší doplňující informace. Citace v textu jsou pro větší přehlednost textu zapsány pomocí průběžných poznámek pod čarou. Nejprve je uveden autor (autoři) popřípadě jméno korporace nebo název (např. heslo) můžeme umístit kteroukoli položku, vyjma poznámek pod čarou, vysvětlivek a poznámek na určitou pozici (například komentář k obrázku). • Soubor - vloží celý soubor nebo jeho část do dokumentu. • Objekt - vloží nebo vkládá objekt, například tabulku nebo matematický vzorec

15. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3e znějí: (2) Kromě působností uvedených v odstavci 1 celní ředitelství. odhaluje trestné činy stanovené zvláštním zákonem 3e) a zjišťuje osoby podezřelé z jejich spáchání 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vložit pozn. pod čarou (Alt+Shift+B) nebo Vložit vysvětlivku (Ctrl+Alt+D).Výchozí umístění poznámek pod čarou je na konci každé stránky a vysvětlivek na konci dokumentu aplikaceWord. 3 Záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou. O záhlaví a zápatí. Vkládání čísel stránek do zápatí. Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí. Definování různých záhlaví a zápatí. Formátování záhlaví a zápatí. Vkládání a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek. Vzdálenosti mezi poznámkami.

Nastavení způsobu dělení slov.....3 V § 17 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 60 a 61 zní: (8) Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách 60) , na jinou osobu 3. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g a 2i zní: § 1 Předmět a účel zákona (1) Tento zákon zapracovává příslu né předpisy Evroých společenství1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst K detailnímu nastavení poznámek pod čarou se dostanete, pokud klepnete na tlačítko s malou šipkou v pravém dolním rohu skupiny Poznámky pod čarou. Pokud je v dialogovém okně zaškrtnuta volba Poznámky pod čarou, týká se veškeré nastavení poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou č. 1a, 2, 2a, 2b a 3 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují. 4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 19 zní: ˙§ 1a Vymezení základních pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě 1 Poznámka pod čarou č. 12) zní: 12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).. ČÁST SEDMÁ. ÚČINNOST § 51. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, kromě ustanovení § 48, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1999 Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1) Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení Vkládání poznámek pod čarou a vysvětlivek, vkládání titulků (obrázky, rovnice, tabulky). Generování obsahu (podle stylů odstavců, resp. podle názvů kapitol). Tabulky pro pokročilé (přidání a odstranění buněk/sloupců/řádků, slučování buněk, formátování)

Poznámky pod čarou NETzin

 1. hledám vhodný prográmek/databázi na PC, do kterého bych mohl ukládat poznámky na různá témata (auto, zahrada) - např. vhodné pneu pro mé auto, nejlepší postřik proti mandelince bramborové, atd. &
 2. Na vaší wiki se může používat jeden ze tří systémů poznámek pod čarou. Vpravo je zobrazen nejjednodušší systém, ve kterém nabídka Citace neobsahuje žádné citační šablony. Pokud vaše wiki používá tento systém, najdete na této stránce všechno, co potřebujete o poznámkách pod čarou vědět
 3. ^ ad pozn 1 Pod kapitolu, popř pod celý text umístit čáru (----) pod ní vložit asterix (*) a aparát pro generování poznámky {{note n|pozn 1}} s názvem, který odpovídá názvu odkazu {{ref|pozn 1}} ^ ad pozn 2 Druhá poznámka musí být s jiným názvem ->{{ref|pozn 2}}; v textu, -> pod čarou: * + {{note n|pozn 2}} ^ ad pozn 3 Předpokládám, že tento mechanismus všichni.

14. V části první se za hlavu I vkládá nová hlava II, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.. 21 až 24 zní: HLAVA II OCHRANA A reprodukce genofondu lesních dřevin § 2a Národní program (1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, který je tvořen souborem všech genů lesních dřevin, j Pozná= ;mky pod čarou č. 1a, 2, 2a, 2b a 3 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují. 4. = Za § 1 se vkládá nový &se= ct; 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 19 zní: § 1a. Vymezení základních pojm = 67; (1) &= nbsp; Pro účely tohoto zákona se rozum 9. Přílohy č. 1 až 4 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7, 12 a 13 zrušují. 10. Příloha č. 5 zní: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb. (Příloha není v digitální podobě) 11. Příloha č. 5a zní: Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb. (Příloha není v digitální podobě) 12

Poznámky pod čarou - senat

 1. - o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojią»ovny nebo zajią»ovny, nejedná-li se o rozdělení pojią»ovny provozující souběľně ľivotní a neľivotní pojiątění V § 6 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 10) zní
 2. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní: § 1. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evroé unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evroé unie2) a upravuje kolektivní investování. _____ 1) Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí.
 3. Pár zajímavostí a poznámek pod čarou 1) Kdybychom nebyli pokrokoví a databází Nahlížení udělali také v Singlebyte kódování a nikoli Unicode s proměnnou délkou, tak jsme si tyto problémy ušetřili, obzvláště v kombinaci s replikacemi databází databází s různým character set
 4. V § 17 se doplňují odstavce 5 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 29b) a 29c) znějí: (5) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází

Úprava formátu oddělovače poznámek pod čarou (styl čáry

Poznámky pod čarou - Adobe Inc

Technicky bych uvítal, aby moderátor méně mluvil a spíše jen kladl dotazy a usměrňoval, ale to je osobní názor pod čarou. Re: Mezi námi fanoušky 20/21 3 Cross před 2 měsíci 24.09.2020 16:45 3. § 1 včetněnadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g a 2i zní: § 1 Předmět a účel zákona (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evroých společenství1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstna-vatelů(§ 37 odst Návrh. ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o.

ConTeXt: poznámky pod čarou, řádkové zlomy a citace - Root

Poznámky pod čarou. Různé formy poznámek pod čarou jsem našel v 2036 článcích, Sloučení by bylo vhodné pod název například Pájení v elektrotechnice nebo jiný, tak aby bylo jasné, že jde o jiný článek. Ale i ponechání některého ze současných názvů bych překousnul. Líbilo by se mi také smazat z názvu. o jejím sloučení, je-li právním nástupcem jiná státní příspěvková organizace. (4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení státní příspěvkové organizace zřízené které včetně poznámek pod čarou č. 96 a 97 zní: 3 g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény96) osoby po skončen nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Zachování původní struktury vícestránkových dokumentů, včetně záhlaví, zápatí, poznámek pod čarou, sloupců textu, číslovaných seznamů, struktury nadpisů, toku textu mezi stránkami atd. Editor stylů pro kontrolu, změnu, sloučení nebo vytvoření stylů písma ve výstupním dokument Na stránce nápovědy Pokyny k použití produktu IBM® Lotus® Symphony™ naleznete pokyny vztahující se na všechny moduly, například na práci s okny a nabídkami, přizpůsobení produktu IBM Lotus Symphony, Klipart, postup při přetahování myší atd.. Pokud chcete při práci použít nápovědu k jinému modulu, přepněte do nápovědy pro daný modul pomocí pole se seznamem. Rada ERÚ schválila cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE). Nové sazby podpory začnou platit od 1. ledna 2020 a pro většinu nepalivových obnovitelných zdrojů energie předpokládají mírný růst 5.11 Poznámky pod čarou (zobrazení poznámek pod čarou) 87 5.12 Komentáře (zobrazení komentářů) 87 5.13 Celá obrazovka 87 5.14 Lupa (zvětšování a zmenšování zobrazení dokumentu) 87 6. Úpravy 89 6.1 Kopírovat (schránka Office, kopírování do schránky) 89 6.2 Vložit (vkládání obsahu schránky do dokumentu) 89 6.3 Zpět 8

Záložky v dokumentu 168 Poznámky pod čarou 169. Jak vkládat poznámku pod čarou a vysvětlivky 170. Změna způsobu označení poznámek 170. Záměna poznámek pod čarou za vysvětlivky a naopak 171. Další práce s poznámkami pod čarou 172. Vícenásobný odkaz na jednu poznámku 172. Odstranění poznámek 173 Vytvoření. V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní: (5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona 24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit. Intenzivní kurz PC je vhodný pro začátečníky i pokročilé v programech MS Office - Excel, Word a PowerPoint.. Certifikát za absolvování kurzu § 17 včetně poznámek pod čarou č. 29b až 29d zní: § 17 (1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen automat) a mobilní provozovna penzijním spoření a změny některých poznámek pod čarou. K úpravě muselo dojít i v přílohové části, kdy u jedné z příloh dochází pouze k drobné úpravě, řada příloh se ruší zcela. K bodu 2 Změna se navrhuje v souvislosti se zrušením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. K bodu

 • Rakouské automobilky.
 • Svíčka s naušnicemi.
 • Motory raket.
 • Sám doma 6 online.
 • Bruder náhradní díly.
 • Amslerova mřížka test.
 • Filtr pevných částic octavia 2 1.9 tdi.
 • Exponenciální funkce porovnávání.
 • Oranžová kanyla.
 • Likvidace hliníku.
 • Regionpress boskovice.
 • Tyflopedie skripta.
 • Binary to decimal c.
 • Nalepovací hodiny na zed levne.
 • Svatomartinske rohlicky.
 • Lak na spary.
 • Kumquat vitaminy.
 • Ubytování český les.
 • Radar chmu.
 • Světlé skvrny na rtech.
 • Www soudci info.
 • Vurmovka.
 • Xmbc.
 • Retro šaty střih.
 • Inteligence psů seznam.
 • Muzeum porcelánu loket.
 • Práce grafik externě.
 • Restovaná dýňová semínka.
 • Použitá plastová okna olomouc.
 • Poměr a procenta.
 • Dingo stene.
 • Airsoft m4 celokov bazar.
 • Seznam vynálezů.
 • Extrakce retinovaných osmiček.
 • Copy saloon.
 • Konigsee lanovka.
 • Bratan.
 • Labská filharmonie.
 • Prodej domu florida.
 • Xiaomi ikony.
 • Maliník apricot.