Home

Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 stanov fačr

Jak změnit nebo zrušit registraci na finančním úřadě

 1. Tuto skutečnost uveďte slovy ano nebo ne. V případě, že nikoliv, pak je nutné prokázat splnění podmínek pro zrušení registrace i podle § 107a odst. 1 zákona o DPH. Pokud dochází ke zrušení registrace podle § 106b odst. 1 nebo 3 zákona o DPH, do příslušného pole vyplníte údaje o dosaženém obratu. Přitom.
 2. VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR: A) Přijetí nového člena FAČR - TJ Sokol Ivaň z.s. B) Zrušení registrace člena FAČR (zánik klubu) na návrh OFS dle čl. 13 odst. 14 Stanov FAČR: - Sportovní klub INTER MIKULOVICE (4220551) - OFS Chomutov. C).
 3. ab) rozhodnutím Rady AČFK o zrušení registrace FK v AČFK pro neplnění členských povinností, nebo porušování stanov AČFK; ac) rozhodnutím valné hromady v případě odvolání se FK dle odst. 5 proti rozhodnutí Rady AČFK o zrušení registrace FK; ad) zánikem AČFK. b) přidružené členství dle čl. V. odst. 1 písm
 4. Ustanovení čl. 11 bodu 5 neplatí pro případ doplňování družstva na počet hráčů 11 v souladu s Pravidly fotbalu. 6. Za start hráče, který nesplňuje příslušná ustanovení předpisů uvedených v čl. 9 a 10 tohoto RS, zodpovídají v plném rozsahu trenér, kapitán a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil
 5. Slovy ano nebo ne se dále vyjádříte, zda se po zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty chcete stát identifikovanou osobou (§ 106d odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty). Pokud ne, jste povinen prokázat splnění podmínek pro zrušení registrace také podle § 107a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty
 6. Typ Od Do Odkud Kam; Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR: FK Dukla Jižní Město z.s. Přestup: 12.07.2004: 26.03.2009: FK MOHELNICE z.s

B) Zrušení registrace člena FAČR (zánik klubu) na návrh OFS dle čl. 13 odst. 14 Stanov FAČR: - Tělovýchovná jednota Divnice, ID 7240851 - OFS Zlín, - FC Vizovice, ID 7240841 - OFS Zlín. C) Návrh na udělení výjimky k převodu práv a povinností dle čl. 14 odst. 2 písm. b) Stanov FAČR Podací lístek o zaslání stejnopisu přestupního lístku nebo jiného písemného sdělení je hráč povinen přiložit i v případě, že jde o opakovanou žádost o přestup podle čl. 6 odst. 2 písm. b) a c), o hostování dle čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) nebo přestup či hostování podle čl. 14 odst. 6 či 7

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR č

Typ Od Do Odkud Kam; Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR: AC Sparta Praha fotbal, a.s. Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR Typ Od Do Odkud Kam; Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR: SK Čechie Uhříněves, z.s. Neurčeno: 01.06.1994: 18.08.1995: Tělovýchovná jednota TJ Okrouhlo 20A0411 Tělovýchovná jednota Spartak Průhonice 20A0421 Sportovní klub Rapid Psáry 20A0431 AFK Radlík 20A0441 SK Roztoky 20A0451. ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE 1. (§ 106d odst. 4 zákona o DPH). Pokud ne, jste povinen prokázat splnění podmínek pro zrušení registrace také podle § 107a odst. 1 zákona o DPH. za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce vyplňuje pouze plátce registrovaný dle § 6b nebo §6e zákona o DPH)

15.10.2010 - 01.07.2016 FK Nejdek / Zrušení registrace dle Stanov FAČR; čl. 11 03.08.2016 - doposud Tělovýchovná jednota Děpoltovice / mateřský oddíl 96031894 Bolotnikov Jan / ročník 199 autor je členem Legislativní rady FAČR, Sboru rozhodců FAČR a Mezinárodní asociace sportovního práva (IASL) [1] Srov. například čl. 20 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, § 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů či čl. 12 Listiny základních práv Evroé unie se stal běžným členem Spolku v souladu s odst. 11 čl. IV. stanov Spolku, přičemž lhůta 12 měsíců dle tohoto odstavce počíná běžet ode dne schválení přijetí uchazeče za běžného člena do Spolku Radou spolku, popř. ode dne rozhodnutí Rady spolku dle odst. 11 čl. IV. stanov Spolku Protože tak zákonodárce neučinil a napadené ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě bylo shledáno v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy, jakož i s čl. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 3 Listiny, bylo o něm rozhodnuto tak, že se podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, a. Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem per rollam dne 20. 12. 2018, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka, člena Svazu futsalu ČR - ID: 78030464 /dále jen odvolatel/, proti rozhodnutí Komise futsalu FAČR /dále jen KF/ ze dne 13. 11

Stanovy Asociace českých filmových klub

 1. d) na základě vyloučení člena dle čl. 11 bod 1 b) Stanov ČKBF; e) po uplynutí 10 let od okamžiku pozastavení registrace dle čl. 4, odst. 2, pokud nebyla v průběhu této doby obnovena. (2) V případě neuhrazení členského příspěvku dle čl. 3, odst. 1 bude člen k úhradě vyzván. Pokud ani přes výzv
 2. 1420 diváků (FK Blansko 3-1 SK Sigma Olomouc, 15.09.2019) Utkání s nejvíce góly: SK Uničov 13-2 SK Tatran Poštorná, Nejstarší střelec gólu v MSFL: Michal Kovář, 43 let a 45 dnů (FC Viktoria Otrokovice 1-2 FK Mohelnice, 23.10.2016) Nejmladší střelec g SK Uničov
 3. Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 495/2002, účinný od 29.11.200
 4. Z ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení se zbývajícími ustanoveními totiž vyplývá, že deklarovaná dispozitivní povaha, která měla být v § 2 odst. 1 NZP upravena, je pouze zdánlivá a lze dokonce i říci, že předstíraná, neboť smluvní volnost ústavně garantovanou dle čl. 11 odst. 1 Listiny nelze upravit a.
 5. Nález č. 10/2008 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu.
 6. Právo člena společenství vlastníků jednotek na nahlížení do listin společenství. Podle § 1179 občanského zákoníku Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje
 7. Čl. 11 Zánik spolku 1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného. 2. V případě zrušení spolku bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi řádné členy spolku. 3. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků. Čl. 1

Fotbalová Asociace České Republiky /Fačr

 1. dotčeno ustanovení čl. 11 odst. 4 stanov. 2) Člen spolku je zejména povinen: a) dodržovat tyto stanovy, a ostatní vnitřní předpisy spolku, byli-li vydány, a základní etické a mravní normy, b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, c) řádně plnit povinnosti vyplývající mu z členství v orgánu spolku
 2. ováni či delegováni
 3. Žádost o zrušení registrace musí být podána písemnou formou. 2.Registrace se také zruší na základě písemné odhlášky hráče z registrace. 3.a)Dojde-li k zániku členství v ČMFS u klubu, za nějž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství klubu rovněž registrace hráče za takový klub
 4. 2. O odvolání rozhodují odvolací orgány podle Stanov FAČR (VV OFS, ORK KFS, Odvolací komise FAČR). V řízení o odvolání postupují podle Odvolacího řádu FAČR. Článek 61. Podání odvolání . 1. Odvolání musí být podáno do 7 dnů ode dne doručení (čl. 51, odst. 2) k příslušnému odvolacímu orgánu
 5. Rozhodnutí Komise futsalu FAČR, resp. Svazu futsalu ČR (dále jen SF ČR), ze dne 13.11.2018 ve věci etického řízení dle čl. I. a čl. II. Etického kodexu SF ČR se členem SF ČR, p. Milošem Náprstkem, členské ID 78030464
 6. 1.9 podle potřeb sdružení rozhoduje o zrušení nebo zřízení odborné skupiny; 1.10 schvaluje rozsah pověření výkonného ředitele k zastupování sdružení a podepisování písemnosti za sdružení; 1.11 činí rozhodnutí v dalších věcech, která nejsou podle těchto stanov přímo vyhrazena jednotlivým orgánům sdružení

a členů AČR specifikovaných v čl. 3, odst. 5 Stanov AČR, d) hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami rozhodovat o činnosti AČR, s výjimkou členů mladších 18 let, e) odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob vždy k nejbližšímu nadřízenému orgánu v souladu s čl. 10, odst. 3 a 4 Stanov AČR. FAČR je dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Stanov [5] zřizovatelem, organizátorem a pořadatelem fotbalových soutěží a vlastníkem práv k nim na všech úrovních. Přímo je řídí svými orgány podle pravidel fotbalu vydaných Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) a na základě řádů a předpisů, které pro jejich. Porušily i ústavně zaručené právo stěžovatelek na nezasahování do jejich rodinného a osobního života, zákaz diskriminace a právo na spravedlivý proces, jak jsou tato práva zakotvena v čl. 7, čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 1, 4, čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), i čl. 5 odst. 1-d, čl.6. Na startu oslav 120 let vydává FAČR speciální kalendář. 27. 11. 2020. Schick přispěl gólem k výhře Leverkusenu proti Schalke. 7. 12. 2020. Seminář talentované mládeže proběhl on-line formou. 4. 12. 2020. #holkytaky hrajou fotbal. 3. 12. 2020. Další články Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 11. 2010 se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí a tvrdí, že jím bylo porušeno jejich základní právo zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina)

čl. 1. Založení svazku obcí a jeho členové. 1. Dobrovolný svazek obcí Blata je založen podle ustanovení § 46 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (nyní § 49 a násl. zákona o obcích), zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 22. 10 6. Za závažné porušení povinností dle odst. 4 písm. b) tohoto článku se považuje rovněž skutečnost, pokud člen neuhradí dodatečně členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené radou ve výzvě k zaplacení, ve které byl člen upozorněn na možnost vyloučení ze spolku z důvodu porušení této povinnosti

Dominik Prokeš Pražský fotbalový sva

 1. 30.11.2012 15:16 . Tento dokument představuje vzor možného znění konkrétních stanov družstva a je nutno s ním pracovat v závislosti na konkrétních podmínkách určovat povinnosti členů dle čl. 10 odst. 2 stanov, d) vykonávat působnost kontrolní komise, e) rozhodovat o úhradě ztráty družstva do výše.
 2. čl. 5 odst. 6 písm. e) a f) stanov rozhoduje o zrušení Shromáždění 10. 2019 Stanovy SH ČMS 11 Čl. 47 Zákaz konkurence /1/ Členy Ústřední kontrolní a revizní rady nemohou být starostové organizačních jednotek - pobočných spolků SH ČMS ani ředitelé Čl. 100 Důvody zrušení
 3. Pravidla pro členy a příznivce § 1 Účel předpisu Tato pravidla stanoví práva a povinnosti, která se přímo týkají všech členů a registrovaných příznivců strany. Nábor členů a příznivců § 2 Registrace příznivců (1) Příznivci se registrují podepsáním formuláře, ve kterém vyplní alespoň přezdívku, funkční kontakt a název krajského sdružení.
 4. c) ZDP) 4. rozhodčí vykonává svoji činnost pouze ojediněle a nahodile (§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP) 3.1. Výkon činnosti rozhodčího na základě dohody o provedení práce FAČR je dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Stanov 5) zřizovatelem, organizátorem a pořadatelem fotbalových soutěží a vlastníkem práv k nim na všech úrovních.

10.2. Podíl členů na úhradě případné ztráty SMO BV se řídí dle jejich podílu na hlasovacích právech valné hromady,upraveném v čl.6.2.6. těchto stanov. § 11. Vznik a zánik členství . 11.1 Článek 11 1. Registrace se uděluje na základě písemné žádosti o registraci předložené mateřským klubem spolu s potvrzením o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a po uhrazení předepsaného členského příspěvku. 2. Kluby zašlou podklady na Se-ČKS dle Hlavy III., čl. 4, odst. 1. Článek 12 1 11. Prosazovat oprávněné nároky členů ČsOL u státních a samosprávných orgánů, zejména Čs. účastníci boje za národní osvobození podle čl. 18 odst. (1) žijící v zahraničí volených orgánů ČsOL a neplněním povinností člena podle čl. 25 stanov. a) O zrušení členství rozhoduje svým usnesením členská. čl. 11 Závěrečná ustanovení. 1) S.M.P.D. může zaniknout dle čl. 7 odst. 1 písm. j) těchto stanov a dále na základě rozhodnutí učiněného dle obecně závazného právního předpisu. V případě zániku S.M.P.D. se provede majetkové vypořádání dle čl. 10 odst. 6 stanov do šesti měsíců 10. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných osob s hlasovacím právem, přičemž každý delegát a člen Výkonného výboru má 1 (slovy: jeden) hlas. K přijetí usnesení dle čl. XI., -5odstavec 3), 6), 7) a 9) hlasovacím právem. těchto Stanov je nutná dvoutřetinová většina přítomných osob s 11

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (5

Stanovy CB klubu Domažlicečl.I Úvodní ustanovení[1] CB klub Domažlice, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinnostízákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), tedy od 1.1. 2014, považujeza spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.[2] Název CB klub Domažlice se s ohledem na § 216 NOZ mění na CB klub. Za Kovohutě Příbram nastoupil hráč s číslem 8 Sláma Jakub, který není členem FAČR. Porušení stanov čl. 3/ odst.3, RMS čl.3/odst. 1. Klubu Kovohutě Příbram se ukládá pokuta 4 000,- Kč dle RMS čl. 30 / odst. 1. K dalšímu řešení se předává do DK Článek 11: Předsednictvo strany. Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům veřejné moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 10 nebo osoby jimi písemně pověřené. Ustanovení čl. 12 odst. 4 tím není dotčeno STANOVY V Praze dne 13.9.2015 Článek 1 Obecné ustanovení 1. Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje(dále jen AHŽMH, nebo Spolek) je spolkem založeným dle zákona č.98/2012 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Článek 2 Název a sídlo 1. Název spolku:: Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje 2 potřeba splnění podmínek vzniku členství uvedených v čl. III., odst. 1 Stanov. 3. len může být z Hnutí vyloučen rozhodnutím Předsednictva nebo Regionální konference příslušného Regionálního klubu. K vyloučení člena může dojít pouze z důvodů dle čl. IV., odst. 4 Stanov a to tehdy, vysloví-l

Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu 20 % (dvacet procent) základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty a o jeho použití rozhoduje představenstvo dle čl. 11 stanov Zrušení registrace Michala Wagnera. Čl. 2 odst. 3 stanov píše: Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti a) zneužívání zákonů k omezování svobody, ↳ Místní předsednictvo Praha 10 ↳ Praha 11 ↳ Zastupitelstvo - Praha 11 ↳ Zájemci o členství Praha 11

4. U jmenovaných funkcí musí být u každého navrhovaného před jeho schválením ověřeno jeho členství ve FAČR. 5. Postup podle odst. 2. - 4. se poprvé použije v r. 2013, kdy se podle čl. 32 odst. 1 stanov uskuteční volby a jmenování všech orgánů FAČR. Článek 10. Závěrečná ustanoven Datum akce: 03/09/2020 - Čtvrtek - 14:00 - 15:30 Místo konání: Oddělení klinické psychologie, pavilon č. 16, FN Motol, Praha Nabízíme skupinový terapeutický program pro dětské pacienty s IBD od 11 do 18 let. Celý program se skládá ze 7 setkání bez účasti rodičů 87 NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem České republiky Ústavní soud rozhodl dne 12. března 2003 v plénu o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl.II bodu 8 zákona č

3. Pokud se Valná hromada nesejde v usnášeníschopném počtu podle čl. 7. odst. 6. těchto stanov, Rada do 15 kalendářních dnů svolá náhradní Valnou hromadu, která o zrušení Spolku rozhodne dvou třetinou většinou přítomných členů, bez ohledu na čl. 7 odst. 8. stanov Město Otrokovice Nejvyššímu soudu předestírá kromě (posuzováno z obsahového hlediska) shodných právních otázek dále otázku, zda akcionáři zaniká oznamovací povinnost podle § 183d obch. zák. (a tedy i sistace hlasovacích práv) v důsledku zrušení registrace akcií, a otázku, zda je neplatné ujednání čl. 13 odst. 2. - registrace a pravidelná příprava sportovců a oficiálních činovníků motoristického a Vyloučit člena lze pokud porušuje své povinnosti dle čl. 4, odst. 2 Stanov. (11) AČR provede zrušení registrace klubu v AČR výmazem na základě písemného souhlas rozhodčí vykonává svoji činnost pouze ojediněle a nahodile (§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP) Výkon činnosti rozhodčího na základě dohody o provedení práce. FAČR je dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Stanov zřizovatelem, organizátorem a pořadatelem fotbalových soutěží a vlastníkem práv k nim na všech úrovních

Andrea Pellegrini Pražský fotbalový sva

STANOVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU UNIČOVSKO I. Vznik svazku obcí. Svazek obcí mikroregionu Uničovsko byl založen jednorázově na základě smlouvy o vytvoření svazku obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vznikne dnem zápisu do registru vedeného u Krajského úřadu v Olomouci v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov, je oprávněn účastnit se valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov výpis z emise k rozhodnému dni

fotbal okrouhlo - cukrarna-pierot

STANOVY Asociace sportu pro radost, z. s.. Název spolku: Asociace sportu pro radost Sídlo spolku: Praha I. Základní ustanovení . 1) Asociace sportu pro radost, z.s. (dále také jen Spolek) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve kterém se dobrovolně sdružují fyzické a právnické osoby. Charakteristika podstaty navrhované změny stanov: Doplňuje se předmět podnikání společnosti o obchod s plynem /čl. 5 odst. 1 písm. x1). Upravuje se článek 10 odst. 2 stanovující povinnosti akcionářů při dosažení určitého podílu n

TJ Děpoltovice muži Děpoltovice

honební společenstvo - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č V případě organizačních jednotek - pobočných spolků uvedených v čl. 5 odst. 6 písm. e) a f) stanov rozhoduje o zrušení Shromáždění starostů KSH a OSH. Dojde-li ke zrušení organizační jednotky - pobočného spolku dle odst. 1 písm. a) tohoto článku 12.2. Spolek získává prostředky na činnost spolku z darů, dotací, grantů, vedlejší činnosti dle čl. III odst. 3.3. těchto stanov a členských příspěvků, stanoví-li je členská schůze. 12.3 Spolek vede účetnictví ve smyslu platných právních předpisů. Vedení účetnictví zajišťuje výkonný výbor Čl. 11 Zánik členství. Členství zaniká. a) úmrtím, b) dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům, c) písemným prohlášením o vystoupení z hnutí, a to dnem doručení příslušnému krajskému výboru dle čl. 12 odst. 1, nebo do sídla hnutí

Autonomie sportovních organizací

 1. 10. Informace o plnění plánu hospodaření v r. 2015 11. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. V souladu s ustanovením §436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je pro akcionáře k nahlédnut
 2. c) a čl. 24 odst. 6 písm. c)/. Upravuje se povinnost představenstva informovat dozorčí radu o dispozicích s majetkovými účastmi na jiných právnických osobách ve všech ostatních případech, kdy dispozice nebude předkládána dozorčí radě v režimu žádosti o předchozí souhlas /čl. 19 odst. 11 písm. h) a i) a čl. 24 odst.
 3. 58402-7/VS-200, byla registrace jmenovaného občanského sdružení odmítnuta podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 83/1990 Sb. Na základě žaloby podané členy přípravného výboru občanského sdružení Sudetoněmecké krajanské sdružení zrušil Městský soud v Praze svým rozsudkem č. j.: 11 Ca 298/2009-78 ze dne 31. 3
 4. ČL. XIV ÚČINNOST STANOV 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Akademie příslušným státním orgánem, s výjimkou dle následující věty. Ustanovení čl. VI. odst. 3 písm. d) a čl. XII. odst. 2 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2

b) u majetku s podílem pouze některých obcí, dle vložených prostředků na financování těchto akcí 7) Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku obcí 8) Po ukončení likvidace svazku obcí podá likvidátor návrh na výmaz svazku obcí z registrace Část VI. ZMĚNY STANOV čl. 24 Pravidla změn stanov 10. Postup podle odst. 9 se v tomto případě neuplatní. Podmínečné vyloučení může na návrh ÚRK zrušit PSZ. O zrušení organizační jednotky rozhoduje RR na návrh ÚRK. Zrušení organizační jednotky lze navrhnout v případě její trvalé nečinnosti, nebo pokud je její činnost dlouhodobě v rozporu s programovými cíli SZ

Cordatum.cz - Stanov

ve věci návrhu na zrušení § 11 odst

Tajemství Cechu (6) AKTUALITY (44) AKCE CECHU (43) Zápisy ze schůzí (117) Dokumenty (10) Exkurze (11) Turnaje (30) Scénáře (4) Fotky (31) Odkazy (15) Recenze (9) Články - starověk (2) Články - středověk (5) Články - raný novověk (4) Články - 19. století (1) Články - 20. století (9) Články - historiografie (1) Diskuse (11 Čl. 44. ZMĚNY STANOV ČSSD PŘIJATÉ XXIX. SJEZDEM ČSSD, KONANÝM V PRAZE VE DNECH 9. AŽ 11.4.1999 /1/ Změny Stanov ČSSD schválené XXIX. Sjezdem ČSSD v Praze nabývají platnosti jejich schválením Sjezdem ČSSD a účinnosti dnem 12.4.1999. /2/ Změnou těchto Stanov ČSSD v článku 40, odst. 1 11. 2002 s tím, že tato volební strana na podané kandidátní listině uvedla u sedmi kandidátů (z patnácti) nepravdivý údaj o členství v ODS, protože toto jejich členství zaniklo kandidaturou v komunálních volbách za jiný politický subjekt bez souhlasu příslušného orgánu strany (čl. 3 odst. 4 písm. h) stanov ODS)

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání Miloše

(10) Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem. (11) Dojde-li k ukončení (přerušení) činnosti, ze které. 4. Zrušení registrace oddílu nepodléhá poplatku. lánek 11 Obnova registrace oddílu 1. Oddíl, kterému byla zrušena registrace oddílu podle článku 10, odst. 2, tohoto řádu, můţe být znovu zaregistrován kdykoliv, pokud nebylo provedeno zrušení právního subjektu u MV ČR a v RES ČSÚ. 2 11) Výboru přísluší zejména: rozhodovat jménem členů SRPŠ o činnosti a aktivitách SRPŠ v souladu s jeho účelem a členskou schůzí přijatým strategickým plánem činnosti; stanovovat výši a splatnost členských příspěvků; rozhodovat o prominutí nebo snížení členského příspěvku podle čl. IV odst. 9 stanov Právní věta Občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, má právo na přístup k soudu dle §65 odst. 2 s. ř. s. za účelem přezkumu rozhodnutí správních orgánů v řízeních, kterými jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, avšak pouze za splnění podmínek předepsaných v §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně. Vyloučit člena lze jen po předchozím písemném napomenutí předsedou spolku, pokud člen závažně nebo stále porušuje povinnosti dle hlavy II., článku II., odst. 3 stanov. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor. úmrtím člena, zánikem právnické osoby, zánikem spolku. Čl. IV. Seznam člen

V platných stanovách TP (registrovaných Ministerstvem vnitra dne 11.12.1990 pod č. VSP/1-3542/90-R) čl. VI Přechodná a závěrečná ustanovení v bodě 26 se výslovně uvádí, že na základě usnesení mimořádného sjezdu ČV ze dne 25.3.1990 se TP považuje za nástupnickou organizaci ČV podle stanov ČV. Stejně tak v čl. Osvobozeno od soudních poplatků podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona cíle činnosti Sudetoněmeckého krajanského sdružení formulované v čl. 3 stanov. Ačkoliv jsou dle názoru ministerstva cíle činnosti proklamované v čl. 3 odst. 3 až 9 zákonné podmínky pro provedení registrace dle § 9 odst. 1 zákona č.

Předsedající oznámil, že zasedání ZO bylo svoláno dle platného jednacího řádu a informace podle § ř3 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysoká u Příbram) zveřejn)na v souladu se zákonem po dobu nejmén) 7 dní, a to od 15. 11. 2016 do 23. 11. 2016. Současn) byla zveřejn)n Za důvod ke zrušení složky podle čl. 18 odst. 1h) stanov je považováno opakované neplnění povinností vyplývajících z ustanovení čl. 25 odst. 2 stanov, čl. 16 Řádu a ustanovení čl. 15 odst. 1 Řádu. Zrušení složky bez jejího souhlasu je možné pouze na základě písemného souhlasu Revizní komise

poštorná olomouc fotba

II bod 8 zákona č. 142/1996 Sb. zrušují, neboť tato ustanovení obchodního zákoníku jsou v rozporu s čl. 1 Ústavy, čl. 1, čl. 4 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 Listiny, čl. 14 Úmluvy ve spojení s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, jakož i se samotným čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě a čl. 26 Paktu. Návrh je doplněn. Čestná prohlášení (dle čl. VIII. odst. 7 písm. f)) dokládá v rámci jedné přihlášky každý spoluúčastník, přičemž jejich podpisy mohou být na témže čestném prohlášení. Doklady dle čl. VIII odst. 7 písm. b) až e) předloží každý ze spoluúčastníků informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) O zrušení sboru rozhodne výkonný výbor SH ČMS na základě usnesení shromáždění představitelů sborů (viz čl. 64 odst. 6 písm. c) stanov). O zrušení sboru rozhodnou rozhodovací orgány OSH v případě, že: sbor porušuje ustanovení stanov, sbor neplní svou povinnost uvedenou v čl. 73 odst. 8 stanov (viz příloha č. 2) rozhodují příslušné orgány ČVS dle těchto stanov. Na členství v ČVS není právní nárok. 3. Převod členství v rámci ČVS není možný. 4. Registraci členů a zrušení členů ČVS - fyzických osob zajišťuje registračně matriční komise. 5

Ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst

pravomocným rozhodnutím sodu o jeho zrušení s likvidací, v případě, že počet členů poklesne pod 3 osoby, O zániku spolku dle článku 12. odst.1 písm. a) až c) stanov rozhoduje valná hromada. O zániku spolku dle článku 12. odst.1 písm. d) stanov rozhoduje soud Všem rozhodnutím stěžovatele o odmítnutí registrace je společné přesvědčení, že pokud by byla cílem sdružení skutečná podpora porozumění mezi národy s důrazem na porozumění mezi Čechy a Němci (čl. 3 odst. 1 stanov), nepochybně by byl vhodný jiný název sdružení rozhodne o zrušení předsednictvo, které zároveň jmenuje likvidátora. 10.2. Svazek zaniká výmazem z registrace. 10.3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Svazku poměrně dle počtu akcií VKM, které členové Svazku vlastní ke dni vstupu Svazku do likvidace

(1) Na každém zasedání se schvalují opatření provedená orgány svazu a jejich zástupci, uvedenými v čl. 4 odst. 1 tohoto jednacího a volebního řádu v neodkladných záležitostech podle ust. § 4 odst. 7, § 15 odst. 5 písm. h) a odst. 8, § 21 odst. 8 písm. d), g) a h) a odst. 12 a § 27 odst. 5 písm. d) a odst. 7 stanov Stanovy Spolku Perinatální hospic, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo. Spolek Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. (dále jen spolek) je právnickou osobou s celostátní působností založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění /10/ Není-li členská schůze MO usnášeníschopná podle čl. 35 odst. /6/ a čl. 36 odst. /1/ po 15 minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/5 všech členů s hlasem rozhodujícím. V tomto případě nelze měnit program schůze, který byl uveden na pozvánce Registrace občanského sdružení: důvody odmítnutí registrace k § 3041 odst. 1 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) k zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů*) I. Bylo-li před 1. 1. 2014 zahájeno řízení o registraci sdružení, dokončí se s odkazem na § 3041 odst. STANOVY Českého tenisového svazu o.s. ( úplné znění ) I. Název a sídlo. 1. Český tenisový svaz o.s. (dále jen ČTS) je dobrovolným samostatným občanským sdružením, sdružujícím fyzické případně i právnické osoby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání

 • Německé letectvo současnost.
 • Neptun privesny vozik.
 • Pád berlínské zdi.
 • Prague hand poke session 2019.
 • Komule davidova prodej praha.
 • Skype starší verze.
 • Pračka a sušička set nad sebou slim.
 • Vířivé klapky volvo.
 • Ostrov samos uprchlíci 2018.
 • Cim se ji salat.
 • Cirkus šimek vstupné 2018.
 • Psí hřbitov cena.
 • Harry potter relikvie smrti freefilm.
 • Amslerova mřížka test.
 • Kontaktni sport.
 • Nej recepty moučníky.
 • Pěnové krytí.
 • Dámská jízda celý film.
 • Skok pod vlak dnes.
 • Canon eos 700d recenze.
 • Ed sheeran castle on the hill preklad.
 • Glee finn death.
 • Biscayne bay.
 • Krém proti vráskám s kyselinou hyaluronovou.
 • Twilight saga rozbřesk 1 část freefilm.
 • Léčba arytmie elektrošoky.
 • Playstation 3 konzole.
 • Hobit slovensky.
 • Dalekohled 12x50.
 • Harry potter a relikvie smrti kniha recenze.
 • Murexin se24.
 • Zehnani motorek 2019.
 • Basen k vyrociu vztahu.
 • Steatoza lecba.
 • Nápady na vystavení fotek.
 • Dlouhodobé závazky rozvaha.
 • Farář kněz rozdíl.
 • Dámské spodní prádlo tommy hilfiger set.
 • Playstation 3 konzole.
 • Dětské úchytky na nábytek.
 • Špatná nálada po ránu.